مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

قانون مربوط به اعطای یک درجه بالاتر به افسران و درجه‌داران و سربازان شهید

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۷۷

۱شنبه ۶ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از قتل کرحوم اعلیحضرت ملک عبدالله پادشاه کشور هاشمی اردن
۳- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر شایگان - فقیه‌زاده - دکتر بقائی
۴- قرائت نامه آقای ابوالقاسم امینی و اعلام برکناری ایشان از نمایندگی مجلس شورای ملی
۵- قرائت نامه واصله به دعوت آقای لمانی به جای آقای بوشهری
۶- بیانات آقای محمدعلی مسعودی طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه
۷- طرح و تصویب گزارش راجع به اعطای یک درجه به افسران شهید
۸- بیانات آقای وزیر کشور راجع به خاتمه حکومت نظامی در تهران
۹- طرح گزارش راجع به اجازه گذاردن ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به اختیار دولت
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه