مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۷۶

۵شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۳۰ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - حائری‌زاده - دکتر کاسمی - صفائی - صدرزاده
۳- اخطار نظام‌نامه‌ای آقای رضوی در مورد جواب سوالات و جواب آقای وزیر دارایی
۴- طرح و خاتمه مذاکره طرح فوری راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت آبان ۱۳۳۰ و ارجاع آن به مجلس سنا
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه