مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه آبان و آذر ماه ۱۳۲۹

قانون اجازه مصرف یک صد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۲۹ و درآمد عمومی کشور

قانون اصلاح قانون کیفر پیشه‌وران و گران‌فروشان مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۸۳

۴شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۸۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین روزهای ۲۵ و ۲۸ آبان
۲- طرح لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور و خاتمه مذاکره آن
۳- طرح گزارش راجع به بازنشستگی ارتش و خاتمه مذاکره
۴- اعلام وصول مصوبه در مجلس سنا به اصلاح قانون شهرداری‌ها
۵- اخذ رای نهایی نسبت به قانون اجازه مصرف یک صد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و تکمیل ابنیه دولتی
۶- مذاکره در طرح سه فوری راجع به الغای قانون کیفر گرانفروشان
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه