مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۳۱

۴شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز دوشنبه ۲ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: جمال امامی - پیراسته - دکتر بقائی
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه