مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۵۴

۵شنبه ۹ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۳۰ نشست ۱۹۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت روز تشکیل سازمان ملل متحد
۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - ناظرزاده - فقیه‌زاده - حائری‌زاده
۴- اخطار نظامنامه‌ای آقایان رضوی و شوشتری
۵- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت مهر ۱۳۳۰
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس