مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۷

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۰۱

۵شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۳۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۳۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - برومند - اسلامی
۳- اخطار نظام‌نامه‌ای آقایان: شوشتری - ناصر ذوالفقاری - فرهودی
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
۵- معرفی آقای اشتری به معاونت وزارت کشاورزی به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۶- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰
۷- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها
۸- تقاضای آقای وزیر فرهنگ راجع به تعقیب و طرح سه فقره لایحه وزارت فرهنگ
۹- بیانات آقای آشتیانی‌زاده
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه