مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۵۴

۵شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۸

فهرست مطالب:

۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - وزیر امور خارجه - صالح - ناظرزاده
۳- مذاکره و اخذ رای نسبت به گزارش راجع به بهداشت شهری
۴- بیانات آقای حائری‌زاده طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه
۵- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه