مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ نشست ۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ نشست ۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۴۶۵

مدیر سید محمد هاشمی

۱ شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۲۸

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۲

مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۲۸

فهرست مطالب:

  1. تصویب صورت مجلس
  2. قرائت گزارش مربوط به انتخابات هیئت رئیسه شعب ششگانه و اعضای کمیسیون تحقیق
  3. قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب ۹۸ اعتبارنامه
  4. دستور جلسه آینده – ختم جلسه

مجلس ساعت ده و هفت دقیقه صبح به ریاست سنی آقای مخبر فرهمند و منشیگری آقایان ناظرزاده – خسرو قشقائی – دکتر نبوی – محمد علی مسعودی تشکیل گردید

- تصویب صورت‌مجلس[ویرایش]

۱ - تصویب صورت‌مجلس رئیس – نسبت به صورتمجلس جلسه قبل مخالفی نیست (گفته شد خیر) صورتمجلس تصویب شد

- قرائت گزارش مربوط به هیئت رئیسه شعب ششگانه و اعضای کمیسیون تحقیق[ویرایش]

۲ - قرائت گزارش مربوط به هیئت رئیسه شعب ششگانه و اعضای کمیسیون تحقیق رئیس – گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعب و کمیسیون تحقیق قرائت می‌شود. به شرح ذیل آقای دکتر احمد نبوی (منشی) قرائت کردند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی، طبق مواد ۸ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی در تاریخ پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ شعب تشکیل و اعضای کمیسیون تحقیق را به شرح ذیل انتخاب نمودند

از شعبه اول - آقایان: عماد تربتی، عبدالوهاب اقبال، اردلان

از شعبه دوم - آقایان کشاورز صدر، گنجه، فقیه‌زاده

از شعبه سوم – آقایان: غلامرضا فولادوند، محمدعلی مسعودی

از شعبه چهارم – آقایان: نورالدین امامی، دکتر مصباح‌زاده، دکتر طبا

از شعبه پنجم – آقایان احمد دهقان، اسلامی، پیراسته

از شعبه ششم – آقایان: دکتر سید امامی، قهرمان، عرب‌شیبانی

ریاست محترم مجلس شورای ملی – طبق ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی روز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ شعب تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل اتنخاب نمودند:

شعبه اول – رئیس آقای نبوی، نایب رئیس آقای اردلان، منشی آقای دکتر احمد نیوی مخبر آقای شوشتری.

شعبه دوم – رئیس آقای ملک‌مدنی، نایب رئیس آقای سنندجی، منشی آقای صدری وآصف، مخبر آقای حاذقی.

شعبه سوم – رئیس آقای نصرت‌الله اسکندری، نایب رئیس آقای دولتشاهی، منشی آقای ناظرزاده، مخبر آقای دکتر کیان.

شعبه چهارم – رئیس آقای رضا حکمت، نایب رئیس آقای جواد عامری، منشی آقای صدرزاده، مخبر آقای منوچهر تیمورتاش.

شعبه پنجم – رئیس آقای رفیع، نایب رئیس آقای ابتهاج، منشی آقایان سالاربهزادی، موقر، منشی آقای ابوالقاسم امینی.

شعبه ششم – رئیس آقای مخبر فرهمند، نایب رئیس آقای قهرمان، منشی آقای کهبد، عباسی، مخبر آقای فرهودی.

– قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب ۹۸ اعتبارنامه[ویرایش]

۳ – قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب ۹۸ اعتبارنامه

رئیس – اعتبارنامه‌ها قرائت می‌شود آقای شوشتری

شوشتری (مخبر شعبه اول) – بسم‌الله الحمن الرحیم – اجازه می‌خواهم برای مبارکی و میمنت دو دعا بکنم بعد شروع بکنیم به کار. از درگاه ربوبیت مسئلت داریم ما نمایندگان ملت که خدا ما را موفق کندمان حداکثر از خدمتگذاری به این مملکت (نمایندگان – انشاالله) و از خدا می‌خواهم آن دستهای مرموزی که الغای نفاق و دوئیت توی مملکت ما می‌اندازند به اعمال بد آنها خود را دچار کند (نمایندگان – انشاالله) (حاذقی – خدا آنها را هدایت کند) انشاالله خاطر نمایندگان مستحضر است که طبق اصول پارلمانی مخبر شعبه مدافع خبر شعبه‌است که علی‌الاصول رئی نظر اکثریت مجلس شورای ملی می‌شود.

اعتبارنامه آقای خاکباز

پرونده انتخاباتی شهرستان اراک حاکی است که در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۲۸ از طرف فرماندار طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات در تاریخ ۱۴ شهریور تا روز ۱۶ شهریور جهت توزیع تعرفه واخذ آراء تعیین گردید و از روز جمعه ۱۸ شهریور آراء استخراج و قرائت شد در نتیجه آقای حسین خاکباز در درجه اول به اکثریت ۳۲۶۲۷ رای از مجموعه ۳۹۴۴۸ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان اراک انتخاب و طبق قانون یک هفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام گردید و چون در مدت مزبور شکایتی به انجمن نرسید انجمن در تاریخ ۳۱ شهریور ۲۸ اعتبارنامه به نام آقای حسین خاکباز صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و توجه به محتویات آن و عدم شکایت در مدت مقرر به مجلس شعبه صحت انتخابات شهرستان اراک و هم چنین نمایندگی آقای حسین خاکباز را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای محمود محمودی.

پرونده انتخابات بندر پهلوی حاکی است که در تاریخ ۶ مهرماه ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی و نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۸ مهر ماه تا ۲۳ مهر توزیع تعرفه واخذ آراء می‌شود در تاریخ ۲۴ مهر آراء استخراج و قرائت شده در نتیجه آقای محمود محمودی با کثریت ۵۷۱۲ رای از مجموع ۱۰۹۶۰ رای به نمایندگی شانزدهیم دوره تقنینیه از طرف اهالی بندر پهلوی انتخاب و چون در ظرف یک هفته مدت مقرره پنچ فقره شکایت به انجمن واصل گردیده بود و انجمن شکایات را غیروارد دانست در تاریخ ۳ آبانماه ۲۸ اعتبارنامه به نام آقای محمود محمودی صادر می‌نماید شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در مدت مقرر به مجلس شورای ملی چون شکایات مستند به دلیل ندانست صحت انتخابات بندر پهلوی و نمایندگی آقای محمود محمودی را تایید و اینک گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم اعتبار نامه آقای نورالدین امامی به استناد پرونده انتخاباتی خوی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء انجمن مرکزی انتخابات و اعضاء علی البدل و تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۲ مهرماه ۲۸ تا تاریخ ۱۶ مهرماه اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود و در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۲۸ قرائت شروع و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۲۸ قرائت آراء پایان یافته و در نتیجه آقای نور الدین امامی در درجه اول ۲۹۱۴۵ رای با ۲۶۵۱۹ رای حائز اکثریت شده‌اند و یک هفته جهت قبول شکابات تعیین شده و چون در مدت مزبور شکایتی نرسید در تاریخ ۲۸/۸/۱ اعتبار نامه به نام ایشان صادر می‌شود، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ شعبه پرونده مزبور را رسیدگی نموده و چون شکایتی نرسیده بود صحت انتخابات خوی و نمایندگی آقای نورالدین امامی را تایید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای تیمورتاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای دکتر احمد نبوی

به موجب پرونده انتخاباتی سبزوار انتخابات آن شهرستان طبق قانون درتاریخ ۳ مهرماه۱۳۲۸ شروع وازتاریخ ۱۰ مهر تا ۱۴ مهرماه جهت توزیع تعرفه واخذ رای تعیین می‌شود به قرائت واستخراج آراء گردیده ودر نتیجه آقای دکتر احمد نبوی به اکثریت ۱۴۸۲۰ رای از مجموع ۱۵۵۵۶ رای ماخوذهدر درجه اول به نماینده گی شانزدهمین دوره تقنینه از شهرستان سبزوار انتخاب ور در مدت مقرره برای وصول به شکایات فقط دو شکایت به انجمن و اصل و چون انجمن شکایات را بی مورد تشخیص می‌دهد اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم رسیدگی دقیق و توجه به شکایات اهالی که در موعد مقرر به مجلس کرده بودند چون شکایت را مستند به دلیل ندانست بنابراین صحت نمایندگی آقای دکتر احمد نبوی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای ابوالقاسم امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبار نامه آقای دکتر مصباح زاده

به استناد پرونده انتخاباتی بندر عباس در تاریخ ۲۸/۶/۲۷ از طرف فرماندار جهت تعیین انجمن نظارت مرکزی از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین انجمن نظارت اصلی حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ چهارشنبه ششم مهر ماه ۱۳۲۸ تا تاریخ یکشنبه دهم مهر ماه ۱۳۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء اعلام شد و در تاریخ ۱۱ مهر ماه۱۳۲۸ آراء قرائت و از مجموع ۱۷۳۳۱ رای آقای دکتر مصطفی مصباح زاده با کثریت ۱۶۸۸۰ رای از طرف اهالی بندرعباس به نمایندگی شانزهمین دوره قانونگذاری تعیین و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسیده بود انجمن در تاریخ سوم آبانماه ۱۳۲۸ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید پرونده در شعبه پنجم مطرح و رسیدگی به عمل آمد و صحت انتخابات بندرعباس و همچنین نمایندگی آقای دکتر مصطفی مصباح زاده تایید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای قبادیان

انتخابات دوره شانزدهم قانونگذاری در کرمانشاه در ۴ مهرماه ۱۳۲۸ شروع گردیده‌است به این ترتیب که در این تاریخ جهت تعیین اعضاء انجمن نظارت مرکزی انتخابات توسط فرماندار محل از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی وعلی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۲۷ مهر تا آخر روز اول آبان جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیدپس از توزیع و تعرفه و اخذ آراء که مطابق مقررات قانون انجام یافته از تاریخ دوم آبان به استخراج و قرائت آراء شروع شده‌است و در نتیجه قرائت آراء آقای عباس قبادیان با کثریت ۱۲۶۷۲ رای از مجموع ۱۶۲۰۴ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینه از طرف اهالی کرمانشاه انتخاب شده‌اند در مدت مقرر جهت رسیدگی به شکایات چند فقره شکایت از طرف اهالی به انجمن و اصل و انجمن کلیه شکایات را رسیدگی و آنها را وارد ندانسته و در تاریخ ۴ آبانماه ۲۸ اعتبارنامه به نام آقای عباس قبادیان صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگی به آن و توجه به شکایات مضبوطه در پرونده و نرسیدن شکایتی در موعد مقرر به مجلس شورای ملی شعبه ششم صحت انتخابات کرمانشاهان و نمایندگی آقای عباس قبادیان را به آرای مخفی تایید نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبار نامه آقای شکرائی

پیرو گزارش شماره یک از شعبه اول راجع به انتخابات شهرستان اراک و نمایندگی آقای حسین خاکباز در درجه دوم آقای یوسف شکرائی باکثریت ۳۲۱۲۷ رای از مجموع ۳۹۴۴۸ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان اراک انتخاب و در تاریخ ۳۱ شهریور ۲۸ اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردید شعبه اول پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی ایشان را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای شکرالله صفوی

پرونده انتخاباتی شهرستان بوشهر حاکی است که در تاریخ ۲۸/۷/۲ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها تعرفه و اخذ آراء اعلام می‌گردد پس از استخراج و قرائت آراء آقای شکرالله صفوی باکثریت ۳۷۵۹۷ رای از مجموع ۴۳۰۳۱ رای ماخوذه در درجه اول به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان بوشهر انتخاب و چون در موعد مقرر شکایتی در مورد انتخابات به انجمن نرسید در تاریخ پنچشنبه ۲۸ مهر ۲۸ انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نمود. شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم شکایت در موعد مقرر صحت انتخابات بوشهر و نمایندگی آقای شکرالله صفوی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای میر مجید موسوی

پیرو گزارش شماره ۱ شعبه ۳ مربوط به انتخابات خوی آقای میر مجید موسوی باکثریت ۲۴۶۵۹ رای از ۲۹۱۴۵ رای ماخوذه در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان خوی انتخاب و در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادرمی‌شود. پس از رسیدگی پرونده انتخابات در شعبه سوم چون شکایتی نرسیده بود شعبه سوم صحت نمایندگی مشار الیه را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد - آقای تیمورتاش مخبر شعبه چهارم.

اعتبارنامه آقای علی بزرگ نیا.

جریان انتخابات شهرستان سبزوار به نحوی است که در گزارش شماره ۱ راجع به انتخابات آقای دکتر نبوی معروض افتاد آقای دکتر علی بزرگ نیا باکثریت ۱۳۸۰۹ رای ازر مجموع ۱۵۵۵۶ رای ماخوذه در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان سبزوار انتخاب و اعتبارنامه ایشان صادر می‌گردد پس از رسیدگی پرونده در شعبه چهارم صحت نمایندگی مشارالیه را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای امینی مخبر شعبه پنجم.

اعتبارنامه آقای محسن گنابادی

شعبه پنجم پرونده انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه حوزه انتخابی فردوس دایر به نمایندگی آقای محسن گنابادی را مورد رسیدگی قرار داده جریان انتخابات بر طبق قانون در تاریخ ۲۶ شهریور ۲۸ شروع و ۱۲ آبانماه ۲۸ خاتمه یافته و شکایتی هم در مدت مقرر ه نرسیده‌است انجمن اعتبارنامه به نام آقای محسن گنابادی که از مجموع ۱۷۱۴۲ رای دارای ۱۳۴۵۷ رای بوده‌اند صادر می‌نماید شعبه پنچم صحت انتخابات فردوس و نمایندگی آقای محسن گنابادی را تصدیق و اینگ گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس – تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای پالیزی

پیرو گزارش شماره ۱ مربوط به انتخاب شهرستان کرمانشاه گزارش می‌دهد که آقای هدایت الله پالیزی باکثریت ۱۱۹۹۳ رای از مجموع ۱۶۲۵۴آراء ماخوذه در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی کرمانشاه انتخاب شده‌اند و در تاریخ ۱۴ آبانماه ۲۸ذ اعتبارنامه بنام ایشان صادر شده و پس از رسیدگی پرونده امر در شعبه ششم شعبه صحت نمایندگی مشارالیه را به رای مخفی و با رعایت ماده ۱۰ آئین نامه داخلی تائید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول.

اعتبارنامه آقای امامی اهری

پرونده انتخابات اهر ارسباران حاکی است که در تاریخ ۱۹ شهریور ۲۸ به موجب ماده ۱۴ قانون انتخابات از طرف فرماندار از طبقات ششگانه و معتمدین جهت تشکیل انجمن مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۳۱ شهریور تا سوم مهر ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین می‌گردد پس از اخذ آراء در تاریخ چهارم مهر آراء استخراج و قرائت گردیده‌است در نتیجه آقای علی اکبر امامی اهری باکثریت ۱۴۸۰۹ رای از مجموع ۱۵۰۲۱ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی اهر انتخاب و طبق قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام گردید در مدت مزبور هیچ گونه شکایتی به انجمن نرسید بنابراین انجمن ئدر تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام آقای امامی اهری صادر نموده پس از ارجاع پرونده به شعبه اول شعبه مزبور پس از رسیدگی به پرونده و عدم شکایت در مدت مقرر به مجلس شورای ملی صحت انتخابات اهر و نمایندگی آقای علی اکبر امامی اهری را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقای دکتر حسن علوی

پیرو گزارش شماره ۲ شعبه دوم دایر به انتخاب شهرستان بوشهر و نمایندگی آقا شکرالله صفوی آقای دکتر حسن علوی باکثریت ۳۷۵۲۴ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی بوشهر انتخاب و در تاریخ ۲۸ مهرماه اعتبارنامه از طرف انجمن بنام ایشان صادر شده‌است شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در موعد مقرر صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم.

اعتبارنامه آقای حسن مکرم

به استناد انتخاباتی در جز در تاریخ ۲۹ شهریور ۲۸ جهت تعیین اعضاء انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء انجمن اصلی و علی البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ چهارشنبه ششم مهر ماه تا روز جمعه هشتم مهر ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء معین گردید و در تاریخ دهم مهرماه آراء استخراج و قرائت گردیده در نتیجه آقای حسن مکرم باکثریت ۱۰۹۴۶ رای از مجموع ۱۱۳۴۶ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان در جز انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسیده بود در تاریخ یکشنبه هفدهم مهرماه ۲۸ انجمن نظارت مرکزی انتخابات اعتبارنامه به نام ایشتن صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم رسیدگی به پرونده مزبور و عدم شکایت نسبت به انتخاب شهرستان در جز و نمایندگی آقای حسن مکرم را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم.

اعتبارنامه آقای بهادری

چنانچه پرونده انتخاباتی شهرستان سراب حکایت می‌کند به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۲۸/۶/۲۰ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه برای انجمن نظارت مرکزی دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتشار آگهی انتخاباتی از تاریخ دوم مهرماه تا ۸ مهرماه ۱۳۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده پس از پایان ودت معینه و قرائت آراء در نتیجه آقای احمد بهادری باکثریت ۱۶۲۴۶ رای از مجموع ۱۸۱۰۵ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه تعیین می‌گردد. در طی بک هفته که برای دریافت شکایات طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات تعیین گردیده چند فقره شکایت رسیده که جملگی را انجمن نظارت به شرح صورت مجلس موجود در پرونده مردود دانسته پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگی به محتویات آن چون اعتراضات راجع به جریان انتخابات قسمتی مربوط به صلاحیت شخصی آقای بهادری می‌باشد که جملگی مربوط به قبل از دوره پانزدهم بوده و به علت نمایندگی مجلس شورای ملی طبعاً وارد نیست در شعبه مورد قبول واقع نگردید و قسمتی که مربوط به جریان انتخابات سراب است که غالب آنها از ناحیه رقیب انتخاباتی ایشان بوده و انجمن نیز آنها را مردور دانسته و همچنین اصولاً به علت تفاوت فاحش بین تعداد آراء آقای بهادری با شخصی که در درجه دوم حائز اکثریت می‌باشد تاثیری در جریان امر نخواهد داشت شعبه اعترافات را وارد ندانسته و در طی بک هفته پس از گشایش مجلس نیز شکایتی به شعبه رسیده که چون با شکایاتی که در پرونده موجود بود شباهت کامل داشت از این لحاظ مورد توجه قرار نگرفت و شعبه چهار صحت نمایندگی آقای بهادری را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ آقای پیراسته مخالفید؟

پیراسته – بنده مخالفم

رئیس ـ به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود.

نورالدین امامی ـ البته آقای پیراسته بایستی با انتخابات سراب مخالف باشند چون انتخابات ساوه خیلی منظم بوده‌است.

رئیس ـ آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای عرب شیبانی

به استناد انتخاباتی فسا در تاریخ ۲۸/۷/۴ جهت انتخابات آن شهرستان از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و در تاریخ ۲۸/۷/۵ پس از تعیین انجمن نظارت مرکزی انتخابات و تعیین حوزه‌های فرعی آگهی انتخابات منتشر و از تاریخ ۱۴ مهرماه تا ۲۰ مهرماه ۲۸ اخذ رای به عمل آمد و پس از استخراج و قرائت آراء آقای عباسقلی عرب شیبانی در درجه اول با ۱۱۰۱۲ رای از مجموع ۱۸۴۹۷ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند، در هفته قبول شکایات شکایلی به انجمن واصل و پس از رسیدگی به آنها شکایات غیر وارد تشخیص شده بنابراین در تاریخ ۸ آبان ۲۸ اعتبارنامه به نام آقای عباسقلی عرب شیبانی صادر می‌شود. پس ازارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگی کامل به مناسبت وصول شکایات جدید پرونده به سو کمیسیون ارجاع گردیده سوکمیسیون گزارش مبسوط خود را به شعبه تقدیم و غیر وارد بودن شکایات جدید را اعلام نمود شعبه پنجم باکثریت تام صحت انتخابات فسا و نمایندگی آقای عرب شیبانی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای اعظم زنگنه

پیرو گزارش شماره ۶ از شعبه ششم راجع به جریان انتخابات کرمانشاهان گزارش می‌دهد که آقای عزیزاعظم زنگنه باکثریت ۱۱۷۶۶ رای از مجموع ۱۶۲۵۴ آراء ماخوذه در درجه سوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی کرمانشاه انتخاب شده‌اند و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر گردیده‌است پس از رسیدگی در شعبه ششم صحت نمایندگی مشارالیه با رای مخفی تائید شد و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول اعتبارنامه آقای مجتبی دولت آبادی پرونده انتخاباتی اصفهان حاکی است که طبق قانون انتخابات در تاریخ ۲۸/۷/۲ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در تاریخ ۲۱ مهرتا مدت پنج روز جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید پس از استخراج و قرائت آراء آقای مجتبی دولت آبادی باکثریت ۲۷۸۸۵ رای از مجموع ۳۹۶۳۵ رای ماخوذه در درجه اول به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه اصفهان انتخاب ودر ظرف یک هفته موعد مقرر چند فقره شکایت به انجمن و اصل که چون شکایات را بی مورد تشخیص داده در تاریخ ۲۳ آبانماه اعتبارنامه بنام آقای مجتبی دولت آبادی صادر می‌نماید

شعبه اول پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایت و اعتراضات وارد در مدت ومقرر به مجلس شورای ملی چون شعبه شکایت وارده را غیر وارد دانست صحت انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگی آقای مجتبی دولت آبادی را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای اورنگ

پرونده انتخاباتی بیجار و گروس حاکی است که در تاریخ ۲۸/۲/۹ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها در تاریخ ۱۹ شهریور تا تاریخ ۲۳ شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین و پس از استخراج و قرائت آراء آقای عبدالحسین اورنک باکثریت ۸۱۹۶ رای از مجموع ۹۶۸۰ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه بیجار و کروس انتخاب و در موعد مقرر شکایاتی به انجمن و اصل و شکایات مزبور بی مورد تشخیص داده می‌شود در تاریخ دهم مهر ماه ۳۲۸ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌گردد.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایت رسیده در موعد مقرر به مجلس شورای ملی چون شعبه شکایات را غیر وارد دانست صحت انتخابات گروس و نمایندگی آقای اورنک را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای فرهودی

پرونده انتخاباتی دزفول حاکی است که در تاریخ ۱۹/ ۸/ ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعبات فرعی و انتشار آگهی در حوزه‌ها از تاریخ ۲۸/۸/۲۱ تا تاریخ ۲۸/۸/۲۵ جهت توزیع و اخذ آراء تعیین می‌گردد و پس از استخراج و قرائت آراء آقای سید حسین فرهودی باکثریت ۶۱۸۴ رای از مجموع ۶۸۹۷ رای به نمایندگی شانزذهمین دوره تقنینیه از حوزه دزفول انتخاب و در مدت مستند به دلیل نبوده انجمن در تاریخ چهاردهم آذر ۲۸ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات شهرستان دزفول و نمایندگی آقای سید حسین فرهودی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم

اعتبار نامه آقای محمد عباسی

پرونده انتخاباتی شانزذهمین دوره تقنینیه شهرستان سقز و بانه حاکی است که پس از تهیه مقدمات انتخابات و توزیع تعرفه و اخذ رای از تاریخ ۱۹ مهر آراء استخراج و قرائت گردیده در نتیجه آقای محمد عباسی باکثریت ۹۸۷۸ رای از مجموع ۱۰۸۳۱ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه سقز و بانه انتخاب و در مدت مقرر جهت رسیدگی به شکایات فقط یک فقره تلگراف شکوائیه به انجمن رسید که به موجب شرح مذکور در صورت مجلس از طرف انجمن رد گردیده و در تاریخ چهارم آبانماه ۲۸ انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده و نرسیدن شکایت صحت انتخابات شهرستان سقز و بابه و همچنین نمایندگی آقای محمد عباسی را تائید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبار نامه آقای مرتضی حکمت

پیرو گزارش شماره ۳ شعبه پنجم راجع به انتخابات فسا آقای مرتضی حکمت دارای ۱۰۵۰۸ رای از مجموع ۱۸۴۹۷ رای بوده و در درجه دوم نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان فسا انتخاب شده‌اند شعبه پس از رسیدگی به پرونده مزبور صحت نمایندگی آقای مرتضی حکمت را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبار نامه آقای ابوالفتح دولتشاهی

پیرو گزارش شماره ۶ از شعبه ششم راجع به جریان انتخابات کرمانشاهان اینک گزارش می‌دهد که آقای ابوالفتح دولتشاهی با کثریت ۱۱۵۱۹ رای از مجموع ۱۶۲۵۴ آراء ماخوذه در درجه چهارم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی کرمانشاه انتخاب شده‌اند و در تاریخ چهاردهم آبان ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر گردیده‌است پس از رسیدگی در شعبه ششم صحت نمایندگی مشارالیه بارای مخفی تائید شد و اینک گزارش انرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای محمدتقی برومند

پیرو گزارش شماره ۵ از شعبه اول مبنی بر جریان مشروح انتخابات اصفهان و نمایندگی آقای مجتبی دولت آبادی آقای محمد تقی برومند با کثریت ۲۴۷۹۳ رای از مجموع ۳۹۶۳۵ رای در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابی اصفهان انتخاب و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۲۸ اعتبارنامه از طرف انجمن به نام ایشان صادر شده شعبه اول پس از رسیدگی بپرونده مزبور صحت نمایندگی آقای محمد تقی برومند را تائید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد- آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای محمدعلی

منصف پرونده انتخاباتی شهرستان بیرجند حاکیست که در تاریخ ۲۴ شهریور ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی از تاریخ دوشنبه ۲۸/۷/۴ تا چهارشنبه ۲۸/۷/۶ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای اعلام می‌گردد پس از استخراج و قرائت آراء آقای محمد علی منصف با کثریت ۹۶۱۷ رای از مجموع ۱۱۹۶۴ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان بیرجند انتخاب و طبق قانون مدت یکهفته جهت رسیدگی به شکایت اعلام می‌گردد و چون در مدت مزبور شکایتی به انجمن نرسیده بود در تاریخ ۲۱ مهر از طرف انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌شود- شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر به مجلس شورای ملی صحت انتخابات بیرجند و نمایندگی آقای محمد علی منصف را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر کیان مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای عبدالمجید موقر

به استناد پرونده انتخاباتی دشت میشان در تاریخ ۲۸/۷/۲ حهت تعیین انجمن نظارت انتخابات دشت میشان از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای اصلی و علی البدل انجمن و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از روز دهم تا دوازدهم مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ رای مقرر گردید ولی بعداً به مدت مزبور هشت روز اضافه شده و پس از توزیع تعرفه و اخذ رای در تاریخ ۲۸/۷/۱۹ آراء استخراج و قرائت شد واز تاریخ ۲۸/۷/۲۰ تا تاریخ ۲۸/۷/۲۶ جهت وصول شکایات اعلان گردید در نتیجه رسیذگی به چند فقره شکایات رسیده چون شکایات مزبور بی مورد تشخیص داده شد لذا در تاریخ ۲۷ مهر ۲۸ انجمن نطارت اعتبارنامه به نام آقای عبدالمجید موقر که با کثریت ۱۲۱۳۵ رای از مجموع ۱۳۸۲۷ رای ماخوذه به نمایندگی دوره شانزدهم تقنینیه از حوزه دشت میشان انتخاب شده بودند صادر می‌نماید – پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسیدگی به آن و عدم وصول شکایت در مدت مقرر شعبه سوم صحت انتخابات دشت میشان و نمایندگی آقای عبدالمجید موقر را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید -.

مخبر شعبه سوم دکتر کیان

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم اعتبارنامه آقای جواد عامری پرونده انتخاباتی شهرستان سمنان و دامغان حاکیست که به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۹ مهرماه شروع و پس از انجام مقدمات امر در تاریخ ۲۴ مهر تا تاریخ ۳۰ مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین می‌گردد پس از استخراج م قرائت آراء آقای جواد عامری با کثریت ۱۶۲۶۳ رای از مجموع آراء ماخوذه که ۱۶۹۴۰ رای بوده به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان سمنان و دامغان انتخاب و چون در ظرف یکهفته شکایتی به انجمن واصل نگردید در تاریخ ۱۵ آبانماه انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نموده پس از رسیدگی به محتویات پرونده در شعبه ۴ و نرسیدن شکایت در مدت مقرر به مجلس شورای ملی شعبه صحت انتخابات شهرستان سمنان و دامغان و همچنین نمایندگی آقای جواد عامری را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم اعتبارنامه آقای محمد علی نصرتیان پرونده انتخاباتی شهرستان فومن حاکی است که در تاریخ ۲۸/۶/۲۱ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۲۸/۶/۲۶ تا ۲۸/۶/۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و از روز پنجشنبه ۲۸/۶/۳۱ آراء ماخوذه استخراج و قرائت شده در نتیجه آقای محمد علی نصرتیان باکثریت ۱۶۰۷۵ رای از مجموع ۱۷۵۱۹ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در موعد مقرر فقط یک فقره شکایت به انجمن واصل گردید که غیر وارد دانسته‌اند اعتبارنامه بنام ایشان صادر گردیده‌است.

شعبه پنجم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت انتخابات شهرستان فومن و نمایندگی آقای محمد علی نصرتیان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای شوشتری

پرونده انتخاباتی شهرستان گرگان حاکی است که در تاریخ ۱۷ شهریور ۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تهیه مقدمات کار در کلیه حوزه‌ها از ۳۱ شهریور تا چهارم مهرماه ۲۸ اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رای شده پس از استخراج و قرائت آراء آقای سید محمد علی شوشتری باکثریت ۸۱۳۸ رای از مجموع ۱۱۷۵۵ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف حوزه انتخابیه گرگان انتخاب شده‌اند در مدت مقرر جهت رسیدگی به شکایات چند فقره شکایت به انجمن واصل که انجمن شکایات مزبور را بی مورد تشخیص داده و در تاریخ ۱۶ مهر ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه ششم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در مدت مقرر به مجلس شورای ملی از نظر تدقیق و تحقیق بیشتری طبق ماده ۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی پرونده مزبور را به شعبه فرعی ارجاع و شعبه فرعی گزارش خود را مبنی بر غیر وارد بودن شکایت تقدیم شعبه نموده شعبه مجدداً پرونده انتخابی گرگان را با توجه به گزارش شعبه فرعی و ملاحظه شکایات رسیده مورد رسیدگی قراردادو چون شکایات را غیر وارد تشخیص داد در نتیجه صحت انتخابات گرگان و نمایندگی آقای سید محمد شوشتری با رای مخفی تائید نموده و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(مبارک است)

رئیس ـ تصویب شد. آقای شوشتری مخبر شعبه اول.

اعتبار نامه آقای قهرمان.

پیرو گزارش شماره ۶ از شعبه اول را راجع به انتخاب آقای محمد تقی برومند و توجه به گزارش شماره ۵ مبنی بر جریان مشروح انتخابات اصفهان آقای ابوالفتح قهرمان با کثریت ۲۴۳۷۰ رای از مجموع ۳۹۶۳۵ رای در درجه سوم نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابی اصفهان انتخاب و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۲۸ اعتبار نامه بنام ایشان صادر شده

شعبه اول پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای ابوالفتح قهرمان را تائید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقای احمددهقان.

به استناد پرونده انتخاباتی خلخال در تاریخ ۲۸/۶/۱۷ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ دوم مهرماه تا تاریخ ۶ مهر ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردید پس از استخراج و قرائت آراء آقای احمد دهقان با کثریت ۱۳۵۹۵ رای از مجموع ۱۵۰۸۵ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی خلخال انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسیده بود در تاریخ ۲۴ مهر ۲۸ انجمن اعتبار نامه به نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر به مجلس شورای ملی صحت انتخابات شهرستان خلخال و نمایندگی آقای دهقان را تائید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم.

اعتبارنامه آقای محمدعلی مسعودی

به استناد پرونده انتخاباتی دماوند در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد پس از تعیین اعضاء اصلی والبدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۹ شهریور ۲۸ تا تاریخ ۲۳ شهریور ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردید و از روز ۲۴ شهریور ۲۸ آراء استخراج و قرائت گردید در نتیجه آقای محمد علی مسعودی باکثریت ۱۰۹۶۰ رای از مجموع ۱۱۳۳۹ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان دماوند و فیروزکوه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسیده بود و در تاریخ ۳۱ مهر ۲۸ از طرف انجمن نظارت اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردید پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسیدگی کامل به آن و عدم شکایت شعبه سوم صحت انتخابات دماوند و همچنین نمایندگی آقای محمد علی مسعودی را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید (مبارک است) رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم شعبه چهارم پرونده انتخاباتی شهرستان سنندج را مورد رسیدگی قرار داده و در نتیجه بطوریکه پرونده حاکی است انتخابات آن شهرستان در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۲۸ شروع و از تاریخ ۱۴ مهر تا ۱۸ مهر جهت اخذ آراء تعیین و در بیستم مهر آراء استخراج و قرائت شد در نتیجه آقای محمد رضا آصف باکثریت ۳۵۳۱۰ رای از مجموع ۳۶۸۹۸ رای در درجه اول نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان سنندج انتخاب چون در مدت مقرر شکایتی نرسیده انجمن به صدور اعتبارنامه مبادرت می‌ورزد.

شعبه چهارم با دقت در پرونده و عدم وصول شکایت در موعد مقرر صحت نمایندگی آقای محمدرضا آصف را تصدیق و اینک گزارش آن برای تایید به مجلس شورا ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد. آقای امینی مخبر شعبه پنجم.

اعتبارنامه آقای خسرو قشقائی

پرونده انتخابات فیروزآباد حاکی است که طبق قانون انتخابات در تاریخ ۷ مهرماه ۲۸ از طرف فرماندار فیروزآباد از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه شعب از تاریخ ۱۲ مهر ۲۸ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردیده و پس از استخراج و قرائت آراء آقای خسرو قشقائی باکثریت ۱۱۳۹۱ رای از مجموع ۱۲۴۱۲ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی فیروز آباد انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نشده بود انجمن در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید شعبه پنجم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و از نظر عدم وصول شکایت در موعد مقرر به مجلس شورای ملی صحت انتخابات فیروزآباد و نمایندگی آقای خسرو قشقائی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد.

کشاورز صدر ـ اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس ـ مربوط به چه ماده است؟

کشاورز صدر ـ مربوط به این است که گزارش‌ها باید به ترتیب حروف تهجی یا تاریخ تصویب خوانده شود. بنده درباره خودم چون مربوط به مقررات مجلس است عرض می‌کنم که خرمشهر جلوتر از خلخال است از این به بعد خوب است رعایت شود. اگر هم از تاریخ تصویب در شعبه‌است همینطور.

رئیس – این پرونده‌ها روی حروف تهجی توزیع شده‌است بین شعب و شعب هم بطوری که رسیدگی کرده‌اند و تصویب کرده‌اند گزارش می‌دهند ما گزارش شعب را ملاک قرار ندادیم. ملاک ما پروند ه هائی است که مطابق حروف تهجی به شعب رفته و همینطور هم عمل کردیم بعد هم دقت بفرمائید تصدیق خواهید فرمود که تخلفی نشده‌است.

کشاورز صدر ـ «خ» و «ر» بر «خ» و «ل» مقدم است.

دهقان ـ البته «خ» و «ر» مقدم است.

(خنده نمایندگان)

رئیس ـ آقای فرهودی مخبر شعبه ششم.

اعتبارنامه آقای رفیع

انتخابات شانزدهمین دوره قانونگذاری خمسه طوالش در تاریخ دهم شهریور بر طبق قانون انتخابات شروع گردیده‌است. به این ترتیب که در این تاریخ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۲۸/۶/۲۳ تا ۲۵ شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین شد در تاریخ ۲۸/۶/۲۶ آراء استخراج و قرائت گردید در نتیجه آقای حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام الملک) باکثریت ۵۴۹۹ رای از ۶۰۱۰ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی از شهریتان خمسه طوالش انتخاب گردیده‌اند. در مدت مقررچند فقره شکایت از جریان انتخابات به انجمن رسید که مورد رسیدگی واقع و چون مستند به دلیل نبوده انجمن آن را غیر وارد دانسته و در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام آقای رضا رفیع صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم رسیدگی نسبت به آن به عمل آمد چون در مدت مقرر شکایتی نرسیده بلکه تلگرافاتی مبنی بر صحت جریان انتخابات به شعبه واصل گردیده بود شعبه ششم صحت انتخابات شهرستان خمسه طوالش و همچنین نمایندگی آقای رضا رفیع را تایید نمود واینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد. آقای شوشتری مخبر شعبه اول.

اعتبارنامه آقای ابریشم کار

شعبه اول به پرونده انتخاباتی اهواز ـ شوشتر رسیدگی و بطوریکه پرونده مزبور حکایت می‌کند به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۵ آبان ۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تعیین شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها ا ز تاریخ ۲۰ مهر ۲۸ تا تاریخ ۲۴ مهر ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و پس از اخذ آراء استخراج و قرائت شد در نتیجه آقای حاج محمد ابریشم کار باکثریت ۱۷۰۴۴ رای از مجموع ۲۳۸۳۳ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان شوشتر انتخاب در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسید در تاریخ ۶ آبان ۲۸ از طرف انجمن اعتبارنامه به نام آقای حاج محمد ابریشم کار صادر گردید شعبه اول به محتویات پرونده مزبور رسیدگی نموده با ملاحظه تلگرافاتی که مبنی بر صحت انتخابات از طرف اهالی به مجلس رسیده بود صحت انتخابات شهرستان شوشتر و هم چنین نمایندگی آقای حاج محمد ابریشم کار را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقای گنجه‌ای

به استناد پرونده انتخاباتی تبریز در تاریخ ۲۹ شهریور جهت تشکیل انجمن مرکزی انتخابات از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد پس از تعیین اعضاء اصلی و البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۱۶ مهر اقدام به توزیع و اخذ رای گردید ئ تا تاریخ ۲۱ مهر ادامه داشته پس از استخراج آراء چون صندوقهای رودفات و قوریچای مورد اعتراض بود و در نظر انجمن مشکوک تشخیص داده شد به تصویب انجمن تعداد ۸۶۹۷ آراء دو صندوق مزبور باطل می‌گردد و در تاریخ ۲۸/۸/۱۷ نامه‌ای از طرف انجمن به شرح زیر: «رونوشت نامه شماره ۳۲۶-/ ۲۸/۸/۱۷ انجمن نظارت انتخابات تبریز – فرمانداری محترم شهرستان تبریز، قرائت آراء دیروز عصر خاتمه یافت کلیه آراء ماخوذه که ۴۷۱۱۸ بوده پس از وضع آراء صندوقهای قوریچای ورودقات که ۸۶۹۷ بوده و در نتیجه شکایات وارده رسیدگی لازم به موجب صورت مجلس که رونوشت آن با صورت اسامی ۲۷ نفر حائزین اکثریت تلواً تقدیم می‌دارد صندوقهای نامبرده ابطال گردید متمنی است مقرر فرمایند مطابق ماده ۳۹ قانون انتخابات آکهی لازم از طرف فرماندار منتشر انجمن تا یکهفته طبق ماده ۴۱ قانون برای ریسدگی به اعتراضات حاضر خواهد بود رئیس انجمن نظارت مرکزی انتخابات دوره ۱۶ و ضمناً‌چهار صد برگ از آراء صندوق فرعی شعبه ۴ مرکز که مورد سوءظن انجمن گردیده و مطابق صورت مجلس مورخ ۲۸/۸/۷ که رونوشت آن لفاً تقدیم می‌شود ابطال و از مجموع آراء گسر گردیده‌است – رئیس انجمن نظارت مرکزی انتخابات دورهخ ۱۶ سید محمد علی انگجی رونوشت برابر اصل است.» به فرمانداری ارسال و پیرو آن آگهی از طرف فرمانداری جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود:

«وزارت کشور فرمانداری شهرستان تبریز آگهی، نظر به خاتمه قرائت آراء مطابق ماده ۳۹ قانون انتخابات اسامی نه نفر منتخبین برای اطلاع عموم بدین وسیله اعلان می‌شود. آقای جواد گنجه‌ای ۲۳۸۰۱ رای – آقای عبدالحسین مجتهدی ۱۳۸۵۷ رای – آقای علی اصغر سرتیب زاده ۱۲۶۵۹ رای – آقای ناصر صدری ۱۲۶۲۸ رای – آقای امیر نصرت اسکندری ۱۰۸۹۹ رای – آقای دکتر احمد سید امامی ۹۵۳۶ – آقای حبیب پناهی ۸۶۹۲ – آقای موسی ثقه الاسلامی ۸۶۰۰ رای – ضمناً اشعار می‌دارد انجمن نظارت انتخابات دوره شانزدهم طبق ماده ۴۱ قانون تا یک هفته برای قبول اعتراضات حاضر خواهد بود هرکس اعتراضی و یا شکایتی داشته باشد می‌تواند از تاریخ صدور این آگهی تا یکهفته اعتراض خود را به دفتر انجمن نظارت واقعه در عمارت شهرداری تسلیم نموده رسید دریافت دارد تا مطابق مقررات رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ نمایند – فرماندار شهرستان تبریز خواجوی» ولی با اینکه روز ۲۴ آبان آخرین روز مدت قانونی جهت تقذیم شکایات بوده انجمن تشکیل نمی‌گردد و در تاریخ ۲۸ آبانماه ۲۸ جلسه‌ای با حضور آقایان انگجی، کروبی، صدقیانی، عبدالحسین مجتهدی، صمد امامی، قانع اعضاء اصلی انجمن به اتفاق آقای ابوالقاسم جوان عضو علی البدل بدون حضور نماینده فرمانداری در محل انجمن تشکیل و پس از مذاکرات و مشاجرات زیاد آقایان صمدامامی و عبدالحسین مجتهدی معترضانه از جلسه خارج و آقایان انگجی، صدقیانی، کروبی، قانع و جوان تصمیم به ابطال انتخابات می‌گیرند و قبل از اینکه مراتب را به فرمانداری اعلام دارند اعلامیه‌ای مبنی بر ابطال انتخابات به امضای آقای انگجی رئیس انجمن در شهر منتسر می‌سازند. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات و اصله در موعد مقرر به انجمن مرکزی نظارت انتخابات و مجلس شورای ملی به استناد دلایل زیر:

۱ - چون تصمیم مبنی بر ابطال انتخابات با حضور چهار نفر از ۹ نفر اعضاء اصلی انجمن صورت گرفته و از نظر حفظ ظاهر برای حصول اکثریت صوری آقای جوان را که عضو علی البدل بوده‌اند بدون رعایت تشریفات قانونی و دعوت او به وسیله فرمانداری طبق مقررات جاریه دعوت نموده‌اند.
۲ - انجمن پس از خاتمه قرائت آراء صورت حائزین اکثریت را رسماً‌به فرمانداری اعلام نموده و باین ترتیب صحت انتخابات را تصدیق کرده‌است
۳ - موضوع شکایت شاکیان مستند دلیل نبوده و شکایت آنان محرز نمی‌باشد
۴ - علت مخالفت آقایان انگجی و کروبی و جوان که شخصاً کاندید و کالت بوده‌اند و حائز اکثریت نشده‌اند بدون شائبه نبوده بنابراین شعبه به استناد دلایل فوق صحت انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگی آقای جواد گنجه‌ای که باکثریت ۲۳۸۰۱ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ آراء ماخوذه را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای ملک مدنی

پرونده انتخاباتی حاکی است که در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۹ شهریور ۲۸ تا ۲۱ شهریور ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و پس از استخراج و قرائت آراء در نتیجه آقای میر هاشم ملک مدنی باکثریت ۳۳۳۵۰ رای از مجموع ۳۳۶۸۴ رای در درجه اول نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه ملایر و دولت آباد انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نمی‌رسد انجمن در تاریخ ۲۸ شهریور ۶۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید – شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و ملاحظه یکفقره شکایت چون غیر وارد تشخیص داده شد صحت انتخابات شهرستان ملایر و نمایندگی آقای هاشم ملک مدنی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی کی گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای سنندجی

جریان مشروح انتخابات سنندج به شرحی است که در گزارش شماره ۶ معروض گردیده و در درجه دوم آقای عبدالحمید سنندجی باکثریت ۳۴۳۴۳ رای از مجموع ۳۶۸۶۸ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان سنندج انتخاب و در تاریخ دوم آبانماه ۱۳۲۸ انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید – پس از رسیدگی به محتویات پرونده در شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای عبدالحمید سنندجی تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای صاحب جمع

انتخابات دوره ۱۶ قانونگذاری در قزوین طبق قانون در تاریخ دوم مهر ماه ۱۳۲۸ شروع و دوم آبانماه ۲۸ خاتمه یافته‌است در نتیجه آقای عسکر صاحب جمع از مجموع ۴۴۹۹۸ رای باکثریت ۳۴۱۴۹ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان قزوین انتخاب شدند در مدت مقرره شکایاتی نسبت به نواقص قانون انتخاب و مراکز اخذ آراء می‌شود که انجمن بی مورد تشخیص داده و در تاریخ ۲۸/۸/۲ اعتبارنامه بنام آقای عسگر صاحب جمع که در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند صادر نموده‌است – شعبه پنجم پس از رسیدگی پرونده چون شکایت دیگری به مجلس شورای ملی در موعد مقرر نرسیده بود صحت انتخابات قزوین و نمایندگی آقای عسگر صاحب جمع را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای دکتر معظمی

انتخابات دوره شانزدهم قانونگذاری در گلپایگان بر طبق مقررات قانون در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۲۸ شروع گردیده‌است به این ترتیب که در این تاریخ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تعیین حوزه‌های فرعی ئ انتشار آگهی انتخابات از تاریخ سوم تا هفتم مهر ۲۸ جهت توزیع و تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده‌است – اخذ آراء و توزیع تعرفه مطابق مقررات قانون جریان یافته و در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۲۸ آراء استخراج و قرائت گردیده‌است – در نتیجه آقای دکتر عبدالله معظمی از مجموع ۱۵۶۷۱ رای باکثریت ۱۴۹۶۳ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی گلپایگان انتخاب شده‌اند و در مدت مقرر جهت وصول شکایات چند فقره شکایت به انجمن و اصل چون انجمن شکایات مزبور را بی مورد تشخیص داده در تاریخ ۸ آبانماه ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید – پسی از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگی به پرونده مزبور و توجه به شکایات و اصله چون شکایات مزبور را مستند به دلیل نمی‌دانست و بی مورد تشخیص داد صحت انتخابات گلپایگان و همچنین نمایندگی آقای دکتر عبدالله معظمی را تایید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد ـ اقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای بوداغیان

پرونده انتخابات ارامنه آذربایجان حاکیست که طبق انتخابات در تاریخ یکشنبه ۲۹ آبان ۲۸ از طرف فرماندار تبریز از طبقات ششگانه و معتمدین محل ارامنه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعبات فرعی و انتشار آگهی و انتخابات از تاریخ تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و پس از اخذ رای در تاریخ ۲۰ آذر ۲۸ آراء استخراج و قرائت شد و در نتیجه اقای آرام بوداغیان سلماسی باکثریت ۳۹۳۰ رای از مجموع ۳۹۹۹ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف ارامنه آذربایجان انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نگردید در تاریخ ۱۰ دی ماه ۲۸ انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگی به محتویات آن و عدم شکایت در مدت مقرر به مجلس شعبه صحت انتخابات ارامنه آذربایجان و هم چنین نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجاس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای پیراسته مخالفت خودشان را پس گرفتند (نمایندگان – احسنت)

اورنگ ـ بسیار بسیار کار خوبی کردند استدعا می‌کنم تصویب اعتبارنامه را اعلام بفرمائید.

رئیس ـ بعد از اینکه مخالفتشان را پس گرفتند اعتبارنامه آقای بهادری تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم اعتبارنامه آقای مجتهدی پیرو گزارش شماره ۷ از شعبه دوم و نمایندگی آقای جواد گنجه آقای عبدالحسین مجتهدی در درجه دوم باکثریت ۱۳۸۵۷ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی از طرف حوزه انتخابیه تبریز انتخاب و جریان مشروح انتخاب تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به اطلاع آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است. شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات و اصله صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم اعتبارنامه آقای امینی. پرونده انتخاباتی شهرستان رشت حاکی است که در تاریخ سوم مهر ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده وپس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی از تاریخ ۱۲ مهر ۲۸ تا تاریخ ۱۶ مهر۲۸ جهت توزبع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد. پس از قرائت آراء آقای ابوالقاسم امینی باکثریت ۴۰۱۶۴ رای از مجموع ۴۴۱۵۵ رای در درجه اول به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه شهرستان رشت انتخاب و در مدت مقرر چند فقره شکایت از طرف حزب ایران به دفتر انجمن و اصل وچون وارد به نظر نرسید انجمن در تاریخ سوم آبانماه ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات شهرستان رشت و نمایندگی آقای ابوالقاسم امینی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم اعتبارنامه آقای اردلان پیرو گزارش شماره ۷ و نمایندگی آقای سنندجی آقای ناصرقلی اردلان باکثریت ۳۴۲۸۰ رای از مجموع ۳۶۸۶۸ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی سنندج انتخاب و در تاریخ دوم آبان اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت انتخابات ایشان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای فقیه‌زاده

پیرو گزارش شماره ۷ مبنی بر انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان قزوین و نمایندگی آقای عسگر صاحب جمع چون آقای میرزاابوالقاسم فقیه زاده در درجه دوم از مجمع ۴۴۹۹۸ رای دارای ۳۳۹۳۷ رای بوده و به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

شعبه پنجم نمایندگی ایشان را هم تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای گرگانی

انتخابات دشت گرگان گنبد قابوس بر طبق قانون انتخابات در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۲۸ شروع گردیده‌است به این ترتیب که در این تاریخ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تعیین انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات برای اخذ آراء و توزیع تعرفه از ۴ تا ۸ مهرماه ۲۸ تعیین گردید و در تاریخ ۹ مهر ماه آراء استخراج و قرائت شد در نتیجه آقای محمد گرگانی باکثریت ۱۰۷۸۱ رای از مجموع آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین ئوره تقنینیه انتخاب گردیده‌اند و چون در مدت مقرر که جهت وصول شکایات اعلام گردیده بود شکایت به انجمن نرسید انجمن انتخابات اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگی به آن در مدت مقرر فقط یک فقره شکایت در مورد انتخابات دشت گرگان به شعبه رسیده بود و شعبه هم شکایت را وارد ندانست بنابراین شعبه ششم صحت انتخابات دشت گرگان و نمایندگی آقای محمد گرگانی را تایید نموده و اینک گزارش را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای دکتر طبا

پرونده انتخاباتی شهرستان نائین حاکیست که به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۲۸/۶/۱۵ تا تاریخ ۱۷/۶/ ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین شده پس از توزیع تعرفه و اخذ آراء در تاریخ ۱۸ شهریور آراء استخراج و قرائت گردید در نتیجه آقای دکتر عبدالحسین طبا باکثریت ۵۷۵۲ رای از مجموع ۶۲۱۱ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی نائین انتخاب و به موجب قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام گردیده بود در مدت مزبور فقط یک فقره شکایت راجع به طرز تشکیل انجمن بی مورد تشخیص داد در تاریخ ۲۶ شهریور اعتبارنامه بنام آقای دکتر عبدالحسین طبا صادر گردید. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگی به آن و توجه به شکایت تلگرافی و کتبی در موعد مقرر به مجلس شورای ملی چون شعبه شکایات مزبور را وارد ندانست و تلگرافات شکوائیکه محتوی یک سلسله کلمات رکیک که کلاً می‌فهماند اعتراض به صحت جریان انتخابات نیست بلکه اساس آن مبنی بر نظریات شخصی و رقابت انتخاباتی بوده‌است و در مقابل تلگرافات زیادی در پرونده موجود بود که حاکی از معرفی آقای دکتر طبا و شخصیت ایشان و فامیل محترمشان می‌بود با توجه به کلیه محتویات پرونده صحت انتخابات شهرستان نائین و همچنین نمایندگی آقای دکتر عبدالحسین طبا را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای سرتیب زاده

پیرو گزارش شماره ۸ از شعبه دوم راجعه به نمایندگی آقای عبدالحسین مجتهدی آقای علی اصغر سرتیب زاده باکثریت ۱۲۶۵۹ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ آراء ماخوذه در درجه سوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب شدند که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به اطلاع آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است – شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات و اصله صحت نمایندگی آقای علی اصغر سرتیب زاده را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای اسمعیل ظفری

پیرو گزارش شماره ۷ از شعبه سوم راجع به انتخابات ملایر آقای اسمعیل ظفری باکثریت ۲۶۱۷۱ رای از مجموع ۳۲۸۶۴ رای در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ملایر انتخاب و انجمن در تاریخ ۲۸ شهریور اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده با توجه به گزارش شمره ۷ صحت نمایندگی آقای اسمعیل ظفری راتایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش

اعتبارنامه آقای ناظرزاده کرمانی

پرونده انتخاباتی سیرجان حاکی است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۶ مهرماه ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ یکشنبه ۲۴ مهر تا جمعه ۲۹ مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد و پس از توزیع تعرفه و اخذ رای مقارن غروب جمعه آراء استخراج و قرائت می‌شود در نتیجه آقای احمد ناظرزاده کرمانی باکثریت ۷۷۸۶ رای از ۱۱۴۰۰ رای ماخوذه به نمایندگی شنزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان سیرجان انتخاب و طبق قانون انتخابات یکهفته جهت رسیدگی به شکایات تعیین می‌شود و در مدت مزبور دو فقره شکایت به انجمن واصل و چون مبنای شکایت روی نظریات خصوصی و رقابت انتخاباتی بود انجمن شکایات را بی مورد تشخیص داده و در تاریخ ۱۸ آبان ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه چهار و رسیدگی پرونده مزبور و عدم وصول شکایت در موعد مقرر به مجلس شعبه چهارم صحت انتخابات سیرجان و همچنین نمایندگی آقای احمد ناظرزاده کرمانی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای تولیت

شعبه پنجم پرونده انتخاباتی شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان قم را مورد رسیدگی قرارداده نظر به اینکه آقای سیدابوالفضل تولیت از مجموع ۱۸۲۷۸ رای دارای ۱۶۲۱۹ رای بوده و انجمن نظارت در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۲۸ پس از خاتمه انتخابات و عدم وصول شکایت اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید و به شعبه هم شکایت نمی‌رسد – شعبه پنجم صحت انتخابات شهرستان قم و نمایندگی آقای تولیت را تایید می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد - آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای عبدالرحمن فرامرزی

به استناد پرونده انتخاباتی لار به موجب قانون انتخابات در تاریخ مهرماه ۱۳۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی انتخابات از طنقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۲۳ مهر ۲۸ تا تاریخ ۲۹ مهر ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین می‌گردد در روز ۲۷ مهر که تعداد ۲۴۳ رای در انجمن مرکزی نظارت انتخابات اخذ شده بود ناگهان جماعتی از اهالی شهر به عنوان دادن رای به محل انجمن مرکزی ریخته و واقعه اسف انگیزی روخ می‌دهد که در نتیجه چهار نفر از اعضاء انجمن مقتول و کلیه سوابق مربوط به انتخابات و صندوق رای و پرونده‌های فرمانداری به وسیله همان اشخاص آتش زده و از بین برده می‌شود. از طرف دولت در این باب اعلامیه صادر و برای برقراری نظم و تعقیب و مجازات مسئولین این واقعه حکومت نظامی در لار برقرار شده سپس فرماندار جهت تکمیل و تشکیل انجمن نظارت مرکزی در تاریخ ۸ آبان ماه اقدام و اعضاء علی البدل برای تکمیل انجمن دعوت می‌نماید به طوری که انجمن مرکب از دو نفر از اعضاء اصلی و سه نفر از اعضاء علی البدل تشکیل می‌شود و با رای مخفی آقای ابوالقاسم حسین نیابه جانشینی مرحوم عبدالله فریدی به سمت ریاست و آقایان محمد شفیع شفیعی و عبدالقفار فرشادی به جانشینی مرحوم محمد کامل دانش و مرحوم محمد صدیق امیدوار به منشیگری انتخاب و رسمیت خود را اعلام می‌دارد انجمن مرکزی به اتفاق آراء انتخابات شهرستان لار را خاتمه شده تلقی و صلاح ندانست مجدداً اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رای نماید و چون انجمن نظارت موافقت کرده بوده‌است آراء حوضه‌های فرعی در تاریخ ۲۸ مهر در همان حوزه‌ها قرائت و استخراج شود در نتیجه آقای عبدالرحمن فرامرزی به اکثریت ۶۲۲۳ رای از مجموع ۱۶۸۲۴ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه لار انتخاب گردیده‌است انجمن طبق قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام نمود و چون در مدت مزبور شکایاتی به انجمن نرسید در تاریخ شانزدهم آبانماه ۲۸ اعتبارنامه به نام آقای عبدالرحمن فرامزی از طرف انجمن صادر شد پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و توجه به تلگرافات و نامه‌های مخالف و موافق از نظر آن که انتخابات شهرستان لار مورد توجه عموم آقایان نمایندگان بود شعبه لازم دانست تحقیق و بررسی بیشتری نسبت به پرونده مزبور به عمل آورد بنابراین در چند جلسه کلیه اوراق محتوی پرونده و تلگرافات و نامه‌های رسیده را مورد مداقه و رسیدگی قرار داد که خلاصه این رسیدگی را معروض می‌دارد: شکایت اساسی که مورد انتخابات لار به شعبه واصل شده‌است عبارت از سه موضوع است:

۱ - اعضاء انجمن نظارت کاملا واجد شرایط نبوده و بعضی از آنها ساکن لار نبوده‌اند.
۲ - مردم شهر لار که مرکز حوزه انتخابیه بوده در انتخابات شرکت نکرده‌اند و آت مقدار قلیل رای هم که در شهر لار داده شده بر اثر واقعه اسف انگیز ۲۷ مهر از میان رفته و خوانده نشده‌است.
۳ - اعتبارنامه ایکه صادر شده‌است به امضاء انجمن اصلی نرسیده‌است در مورد اعضاء انجمن چون این شکایت قبلاً هم از شهر لار شده بود فرمانداری محل در جواب استیضاح وزارت کشور توضیح داده‌است که اعضاء انجمن از اشخاص واجد شرایط بوده و عموماً ساکن شهر بوده‌اند فقط یکنفر از آنها در دو کیلومتری شهر منزل دارد و شعبه باکثریت آراء این شکایت را وارد ندانست. راجع به عدم شرکت اهالی شهر لار در انتخابات این قسمت با رسیدگی هائی که در شعبه شد به نظر شعبه هم مسلم گردید که اجتماع اهالی شهر لار در انتخابات شرکت نکرده‌اند و آن مقدار رای هم که داده‌اند بر اثر وقایع ۲۷ مهر از میان رفته و قرائت نشده‌است در این قسمت عقیده شعبه بر این شد که اصولاً عدم شرکت اهالی یکی از نقاط یک حوزه انتخابیه موجب بطلان انتخابات سایر نقاط نیست بلکه قانون انتخابات صراحت دارد که هرگاه اهالی یک یا چند نقطه از یک حوزه انتخابیه در موعد مقرر در انتخابات شرکت نکردند یا رای یکی از نقاط دیرتر از موعد مقرر خوانده شد انتخابات با قرائت سایر نقاط آن حوزه انتخابیه جریان خود را طی می‌کند علاوه بر این با توجه به جمعیت شهر لار و مقدار آرائی که در انتخابات دوره‌های گذشته اهالی شهر لار داده‌اند به نظر شعبه مسلم رسید که حداکثر آراء اهالی شهر از دو هزار رای بیشتر نخواهد بود و بفرض که تمام آن دوهزار رای متوجه نامزد دیگری غیر از آقای عبدالرحمن فرامرزی بود باز هم ایشان در انتخابات لار از مجموع آراء حوزه‌های فرعی لار دارای اکثریت بوده‌اند در باب اعضاء انجمن که صورت مجلس نهائی انتخابات و اعتبارنامه آقای عبدالرحمن فرامرزی را امضاء کرده‌اند با تطبیق امضاها در شعبه عقیده اکثریت شعبه بر این بود که هرچند در اعضاء انجمن انتخابات تغییراتی حاصل شده‌است ولی پنج نفری که صورت مجلس نهائی و اعتبارنامه را امضاء کرده‌اند دو نفر آنها از اعضاء اصلی و سه نفر دیگر از اعضاء منتخب علی البدل بوده‌اند کهخ بر طبق قانون هر موقعه احتیاج حاصل می‌شده‌است انجمن را با دستور وزارت کشور از آن اعضاء تکمیل میکرده‌اند. بنابراین انجمن نظارت انتخابات لار در موقع امضاء صورت مجلس نهائی و اعتبارنامه وجهه قانونی داشته‌است باتوجه به مراتب فوق پس از چند جلسه مذاکره در شعبه و تصویب کفایت مذاکرات به پرونده انتخابات لار به رای مخفی رای گرفته شد و به اکثریت نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی از حوزه انتخابیه لار تایید گردیده‌است که اینک گزارش آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آفای مهدی ارباب

پرونده انتخاباتی بلوچستان ایرانشهر حاکی است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه و معتمدین جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی ئ علی البدل و تعیین شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۲۸ شهریور تا تاریخ ۳۰ شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده و پس از استخراج و قرائت آراء آقای مهدی ارباب به اکثریت ۲۱۸۸۲ رای از ۲۶۳۲۰ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان بلوچستان انتخاب و یک هفته جهت ریسیذگی به شکایات تعیین گردیده و در مدت مزبور شکایات به انجمن نرسید انجمن در تاریخ ۱۶ مهر ۲۸ اعتبارنامه به نام آقای مهدی ارباب صاذر نمود پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و توجه به چند فقره تلگرافات رسیده مبنی بر شکایت از جریان انتخابات و ملاحظه اوراقی مبنی بر صحت انتخابات شهرستان بلوچستان و هم چنین نمایندگی آقای مهدی ارباب را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای ناصر صدری

پیرو گزارش شماره ۹ از شعبه دوم راجع نمایندگی آقای علی اصغر سرتیب زاده آقای ناصر صدری به اکثریت ۱۲۶۳۸ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ آراء ماخوذه در درجه چهارم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب شدند که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به عرض آقایان محترم رسیده‌است شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگی آقای ناصر صدری را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای می‌نماید.

امامی – مخالفم.

بهادری – مخالفم.

رئیس – می‌رود به کمیسیون تحقیق آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم.

اعتبارنامه آقای حسن اکبر

پیرو گزارش شماره ۹ از شعبه سوم دایر به نمایندگی آقای ابوالقاسم امینی در شهرستان رشت آقای حسن اکبر به اکثریت ۴۰۰۱۹ رای از مجموع ۴۴۱۵۵رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه رشت انتخاب و در تاریخ سوم آبان اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌گردد.

شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای غلامرضا فولادوند.

به استناد پرونده انتخاباتی شاهرود در تاریخ ۷ شهریور ماه ۲۸ طبق قانون انتخابات از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمد و پش از انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل و تعیین شعب فرعی و انتسار آگهی و انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ سه شنبه ۱۰ شهریور تا روز پنجشنبه ۱۷ شهریور (۳ روز) جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و در تاریخ ۱۸ شهریور آراء استخراج و قرائت شد در نتیجه آقای غلامرضا فولادوند باکثریت ۱۵۴۴۲ رای از مجموع ۱۵۷۳۲ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شاهرود انتخاب و طبق قانون مدت یکهفته برای وصول شکایات اعلام گردید و چون در مدت مزبور شکایتی به انجمن نرسیده بود انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگی به آن و عدم وصول شکایت در موعد مقرره به مجلس شعبه چهارم صحت انتخابات شهرستان شاهرود و همچنین نمایندگی آقای غلامرضا فولادوند را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای تیمورتاش

پرونده انتخاباتی قوچان حاکی است که در تاریخ ۱۷ آبانماه ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۸ آبان تا مدت شش روز جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء معین می‌گردد پس از استخراج و قرائت آراء آقای منوچهر تیمورتاش باکثریت ۱۵۹۷ رای از مجموع ۱۶۹۱۷ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی حوزه انتخابیه قوچان انتخاب و در مدت مقرره چند فقره شکایت به انجمن و اصل که چون انجمن شکایات را بی مورد تشخیص داده در تاریخ چهاردهم آذر ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام آقای منوچهر تاش صادر می‌نماید شعبه پنجم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات رسیده در موعد مقرر به مجلس شورای ملی چون شکایات را غیر وارد تشخیص داده صحت انتخابات شهرستان قوچان و نمایندگی آقای منوچهر تیمورتاش را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس – تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم.

اعتبارنامه آقای ابتهاج.

به استناد پرونده انتخاباتی شهرستان لاهیجان به موجب قانون انتخابات در تاریخ ۲۸/۶/۳۰ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتخاب شعبه فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۲۰ مهر تا ۲۴ مهرماه ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء استخراج و قرائت می‌گردد در نتیجه آقای غلامحسین ابتهاج باکثریت ۲۰۲۵۶ رای از مجموع ۲۶۵۱۷ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه لاهیجان انتخاب شده‌اند و به موجب ماده ۴۱ قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام شد در مدت مقرر ۵ فقره شکایات به انجمن و اصل انجمن شکایت رسیده را بی مورد تشخیص داده و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام آقای غلامحسین ابتهاج صادر می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه ۶ شعبه در چند جلسه به این پرونده و شکایاتی که به مجلس رسیده بود و همچنین مذاکراه حضوری با شاکیان پرداخت و در نتیجه شکایت واردی که تاثیر قطعی در جریان انتخابات آنجا داشته باشد به نظر نرسید بنابراین شعبه ششم نمایندگی آقای غلامحسین ابتهاج را از لاهیجان با رای مخفی و باکثریت تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای محمدرضا آشتیانی زاده

پرونده انتخاباتی ایوانکی حاکی است که در تاریخ ۱۲ شهریور ۲۸ از طرف بخشداری جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۲۸/۶/۱۹ تا تاریخ ۲۸/۶/۲۳ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید پس از قرائت و استخراج آراء آقای محمدرضا آشتیانی زاده باکثریت ۹۲۵۵ رای از مجموع ۱۰۵۶۸ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ایوانکی انتخاب و در مدت مقرر جهت رسیدگی به شکایات ۳ فقره شکایت راجع به انتخابات به انجمن و اصل و چون انجمن شکایات مزبور را بی مورد تشخیص داده در تاریخ ۳۱ شهریور ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید شعبه اول پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات وارده در مدت مقرر به مجلس شورای ملی پرونده را جهت رسیدگی دقیق به سوکمیسیون واگذار می‌نماید سوکمیسیون پس از رسیدگی کامل به پرونده مزبور گزارش خود را مبنی بر جریان انتخابات به شعبه تقدیم داشته و شعبه پس از رسیدگی د تبادل نظر و دقت باکثریت آراء صحت انتخابات ایوانکی و نمایندگی آقای محمد رضا آشتیانی زاده را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای امیرنصرت اسکندری.

پیرو گزارش شماره ۱۰ از شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای صدری آقای امیر نصرت اسکندری باکثریت ۱۰۸۹۱ رای از مجموع ۲۸۳۲۱ آراء ماخوذه در درجه پنجم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به عرض آقایان محترم رسیده‌است شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات و اصله صحت نمایندگی آقای امیر نصرت اسکندری را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم اعتبارنامه آقای عبدالصاحب صفائی پرونده انتخابات شهرستان ساری حاکی است که در تاریخ ۵ مهرماه ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات در تاریخ ۲۰ مهر شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و روز یکشنبه ۲۴ مهر اخذ آراء خاتمه و در نتیجه آقای عبدالصاحب صفائی باکثریت ۱۶۶۷۷ رای از مجموع ۳۵۰۷۷ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ساری انتخاب و در موعد مقرر در شعبه سوم چون شعبه شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات ساری و نمایندگی آقای عبدالصاحب صفائی را تایید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

دهقان ـ مخالفم.

رئیس ـ آقای اورنک

اورنگ ـ بنده از آقای دهقان برای رعایت محدت و عدم تشتت خواهش خصوصی می‌کنم بر بنده ممن بگذارید در اول مجلس این مخالفت خودشان را مسترد بدارند من خواهش می‌کنم از ایشان

رئیس ـ آقای دهقان

دهقان ـ بنده به صلاحیت آقای صفائی ایراد دارم و ایراد هم خواهم داشت تا ایشان بنده و همکاراتم را روشن نکنند در وضع سیاسی ایشان در آنم اعمالی که انجام داده‌اند از چه قرار بوده‌است. بنده حالا بنا به خواهش جناب آقای اورنک و از لحاظ حفظ وحدت مجلس و جلوگیری از تشتت مخالفت خودم را پس می‌گیرم ولی آقای صفائی را خدمتگزار این مملکت نمی‌دانم و برایشان واجب است که وضع سیاسی خودشان را روشن کنند.

اورنگ ـ انشاءالله روشن می‌کنند مثل روز روشن. آقای رئیس تصویب را اعلام بفرمائید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای دکتر هدایتی

پرونده انتخاباتی شهرری حاکی است که در تاریخ ۱۳۲۸/۶/۱۲ از طرف بخشدار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده پس از تعیین اعضاء اصلی و البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۲۱ شهریور ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد در نتیجه آقای دکتر محمد علی هدایتی باکثریت ۶۵۸۷ رای از مجموع ۶۹۰۶ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرری انتخاب و در مدت مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن شگایات را بی مورد تشخیص داده در تاریخ دهم مهرماه ۲۸ اعتبارنامه بنام مشارالیه صادر می‌نماید شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرر به مجلس شورای ملی صحت انتخابات شهرری و نمایندگی آقای دکتر محمد علی هدایتی را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای عبدالوهاب اقبال

شعبه پنجم به پرونده انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه حوزه انتخاباتی کاشمر رسیدگی و چون انتخابات کاشمر بر طبق قانون صورت گرفته و از تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۲۸ شروع و ۱۷ مهرماه خاتمه پذیرفته در نتیجه آقای عبدالوهاب اقبال از مجموع ۱۲۰۰۰ رای با ۹۶۳۹ رای حائز اکثریت بوده و اعتبارنامه از طرف انجمن بنام ایشان صادر شده‌است و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده شعبه پنجم نمایندگی آقای عبدالوهاب اقبال را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای شهاب خسروانی

به استناد پرونده انتخاباتی شهرستان محلات در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۹ شهریور تا تاریخ ۲۲ شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و ازتاریخ ۲۲ شهریور آراء استخراج و قرائت در نتیجه آقای شهاب خسروانی باکثریت ۱۳۵۶۰ رای از مجموع ۱۵۶۵۷ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی محلات انتخاب شده‌اند و چون در مدتی که جهت وصول شکایات تعیین گردیده بود شکایتی به انجمن واصل نگردید انجمن در تاریخ ۳۱ شهریور ۲۸ اعتبارنامه بنام آقای شهاب خسروانی صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگی به پرونده مزبور و با توجه به دو فقره شکایت موجود در پرونده و رسیدگی به یک فقره شکایت که به مجلس شورای ملی رسیده بود شعبه ششم صحت انتخابات شهرستان محلات و همچنین نمایندگی آقای شهاب خسروانی را به آرای مخفی تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای ایلامی

پرونده انتخاباتی شهرستان بابل حاکیست به موجب قانون انتخابات از تاریخ چهارم مهر ماه ۱۳۲۸ طبق دعوت قبلی از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ شانزدهم مهرماه ۲۸ تا تاریخ آخروقت روز چهارشنبه ۲۰ مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین شد (پنج روز) پس از توزیع تعرفه واخذ آراء در تاریخ جمعه ۲۲ آراء استخراج و قرائت گردید در نتیجه از ۳۶۹۲۶ رای توزیع شده آقای عباس اسلامی در درجه اول باکثریت ۳۰۴۷۹ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف شهرستان بابل انتخاب گردیدند و طبق قانون یکهفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام شد و در مدت مزبور جند فقره شکایت از طرف آقایان احمد شریعت زاده و تقی تقوی و چند نفر دیگر به انجمن و اصل انجمن پس از رسیدگی به شکایات چون شکایت مزبور را مستند بدلیل ندانست و بیمورد تشخیص داد در تاریخ ۱۲ آبان ماه اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگی نسبت به آن و توجه به شکایات رسیده چون شعبه شکایات مزبور را وارد ندانست و تشخیص داد که شکایات صرفاً روی نظرات خصوصی و رقابت انتخاباتی تنظیم شده بلکه مفهوم شکایات کاملاً صحت انتخابات را روشن می‌سازد چه که هریک از رقباء آراء مورد توجهی داشتند بنابراین شعبه اول صحت انتخاب شهرستان بابلو همچنین نمایندگی آقای عباس اسلامی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقای یوسف مجتهدی

پیرو گزارش شماره ۱۱ از شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای امیر نصرت اسکندری آقای دکتر یوسف مجتهدی باکثریت ۱۰۲۰۰ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ رای دردرجه ششم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب و جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به عرض آقایان نمایندگان رسیده‌است شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگی آقای دکتر یوسف مجتهدی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس – تصویب شد – آقای دکتر کیان مخبر شعبه سوم اعتبارنامه آقای دکتر کاسمی پیرو گزارش شماره ۱۱ از شعبه سوم راجع به انتخابات ساری آقای دکتر نصرت الله کاسمی باکثریت ۱۵۲۲۴ رای از مجموع ۳۵۰۷۷ رای ماخوذه در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ساری انتخاب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه اعتبارنامه از طرف انجمن نظارت مرکزی بنام ایشان صادر شده شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای دکتر نصرت الله کاسمی را تایید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد - آقای تیمور تاش اعتبارنامه آقای دکترکیان پرونده انتخاباتی شهرضا حاکی است که در تاریخ ۲۸/۶/۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه حهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی از تاریخ ۹ مهر تا تاریخ ۱۴ مهر ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد پس از استخراج و قرائت آراء آقای دکتر کیان باکثریت ۱۹۰۱۰ رای از مجموع ۲۰۲۹۶ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستانشهرضا انتخاب وچون در موعد مقرره به مجلس شورای ملی صحت انتخابات شهرضا و نمایندگی آقای دکتر کیان را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای امینی مخبر شعبه پنجم

اعتبارنامه آقای کهبد از ساوجبلاغ

پرونده انتخاباتی کردان و ساوجبلاغ حاکیست که در تاریخ ۲۸/۶/۹ از طرف بخشدار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۱۶ شهریور تا تاریخ ۲۲ شهریور اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و پس از استخراج و قرائت آراء آقای بهاء الدین کهبد باکثریت ۱۰۴۷۸ رای از مجموع ۱۲۸۳۱ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه کردان و شهریار انتخاب و در مدت مقرره شکایاتی به انجمن و اصل گردیده و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید شعبه هم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات رسیده برای تحقیق و تدقیق بیشتر پرونده را بسو کمیسیون مرکب از سه نفر ارجاع می‌نماید سو کمیسیمون گزارش خود را به استناد اینکه بیشتر شکایات بر اساس نظریات خصوصی و شخصی بوده‌است صحت انتخابات آن حوزه را تصدیق و گزارش می‌دهد شعبه پس از رسیدگی مجدد به پرونده و توجه به گزارش سوکمیسیون صحت انتخابات شهریار و ساوجبلاغ و نمایندگی آقای بهاءالدین کهبد را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ آقای دهقان مخالفند می‌رود به کمیسیون تحقیق آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای فتحعلی افشار

انتخابات مراغه در تاریخ ۷ مهر ۱۳۲۷ مطابق مقررات قانون شروع گردیده‌است به این ترتیب که در آن تاریخ از طرف فرماندار محل جهت تعیین اعضای انجمن نظارت از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از تاریخ ۲۳ مهر ۲۸ تا ۲۵ مهر ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء مطابق قانون انجام و در تاریخ ۲۶ مهر آراء استخراج و قرائت شده‌است در نتیجه آقای فتحلی افشار در درجه اول باکثریت ۲۵۷۳۵ رای از مجموع ۲۶۷۲۶ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی از طرف اهالی مراقه انتخاب شده‌اند در مدت مقرر که جهت وصول شکایات اعلام شده بود چند فقره شکایت در مورد انتخابات به انجمن واصل شده‌است که انجمن پس از رسیدگی به شکایات مزبور چون شکایات را غیر وارد دانست در تاریخ ۱۵ آبانماه ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام آقای فتحعلی افشار صادر می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم نسبت به پرونده مزبور رسیدگی به عمل آمد و چون شکایتی هم نرسیده بود شعبه ششم صحت نمایندگی آقای فتحعلی افشار را تایید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای گودرزی پیرو

گزارش شماره ۱۲ راجع به انتخابات شهرستان بابل آقای موسی گودرزی از ۳۶۹۲۶ رای ماخوذه دارای ۲۱۴۱۰ رای بوده و در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول به نمایندگی آقای موسی گودرزی صحت جریان انتخابات را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای دکتر احمد سید امامی

پیرو گزارش شماره ۱۲ راجع به نمایندگی آقای دکتر یوسف مجتهدی آقای دکتر احمد سید امامی باکثریت ۹۵۲۶ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ رای ماخوذه در درجه هفتم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به عرض مجلس شورای ملی رسیده‌است شعبه دوم پس از زسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگی آقای دکتر احمد سید امامی راتایید و گزارش آن را تقذیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای دکترکیان مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای امیری قراگوزلو

پرونده انتخاباتی همدان حاکیست که در تاریخ ۱ مهرماه ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی توزیع تعرفه و اخذ رای شروع و پس از خاتمه استخراج و قرائت آراء آقای غلامحسین امیری قراگوزلو باکثریت ۳۶۰۵۲ رای از مجموع ۴۱۱۶۴ رای در درجه اول به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی همدان انتخاب و در موعد مقرر شکایاتی مبنی بر فساد انتخابات به دفتر انجمن و اصل می‌شود و چون انجمن پس از رسیدگی شکایات را بیمورد تشخیص می‌دهد در تاریخ ۱۴ آبان ۲۸ اعتبارنامه بنام آقای امیری قراگوزلو صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و شکایاتیکه در موعد مقرر به مجلس شورای ملی واصل شده بود چون شکایات رسیده را وارد ندانسته صحت انتخابات شهرستان همدان به نمایندگی آقای امیری قراگوزلو تایید نمود و اینک گزارش آن تقدیم به مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای لطفعلی معدل

پرونده انتخاباتی شهرستان شیراز حاکی است که در تاریخ ۲۸/۲/۶ به موجب ماده ۱۴ قانون انتخابات از طبقات ششگانه و معتمدین محل جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات توسط فرماندار دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل انجمن‌های فرعی وانتشار آگهی انتخاباتی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۲۸/۷/۲۴ تا ۲۸/۷/۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد پس از استخراج و قرائت آراءآقای لطفعلی معدل باکثریت ۳۶۷۲۶ رای از مجموع ۵۵۱۴۸ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان شیراز انتخاب و یک هفته جهت رسیدگی شکایات اعلام گردید در مدت مزبور به جریان انتخابات نبوده به اتفاق آراء غیر وارد تشخیص داده شده و در تاریخ ۲۸/۸/۱۸ اعتبارنامه بنام آقای لطفعلی معدل صادر گردیده‌است.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به یک فقره تلگراف مبنی بر تکریم نسبت به آقای معدل و نرسیدن شکایت در موعد مقرره به مجلس شورای ملی صحت انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگی آقای لطفعلی معدل را تایید و گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای احمدحمیدیه

پیرو گزارش شماره ۷ شعبه ششم مربوط به جریان انتخابات مراغه و نمایندگی آقای فتحعلی افشار اینک گزارش می‌دهد که آقای احمد حمیدیه در درجه دوم باکثریت ۲۱۳۲۷ رای از مجموع ۲۶۷۲۶ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان مراغه انتخاب شده‌اند و در تاریخ ۱۵ آبان ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادرگردیده‌است.

شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده مزبور و ملاحظه تلگراف اهالی راجع به صحت انتخابات مراغه نمایندگی ایشان را به رای مخفی و با رعایت ماده ۱۰ آئیننامه داخلی تایید نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد عرض کنم طبق آئیننامه ۳ ربع از اعتبارنامه‌ها که به تصویب رسید رسمیت مجلس اعلام می‌شود (اورنک – در این موضوع عرضی داریم) اجازه بفرمائید الساعه، یعنی ۲۲ دقیقه بعدازظهر روز ۲۹ بهمن ماه جلسه مجلس شورای ملی با تصویب ۳ ربع از اعتبارنامه‌ها رسمیت پیدا کرده‌است (نمایندگان – مبارک است)(نبوی – اجازه می‌فرمائید؟) حالا طبق آئیننامه بایستی بلافاصله شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه، آقای نبوی.

نبوی ـ اجازه بفرمائید منظور از عبارت آئیننامه ظاهراً بلافاصله بعد از جلسه‌است و جلسه هم مطابق همین آئیننامه ۳ ساعت است (صحیح است) و هنوز قریب یکساعت دیگر از وقت جلسه باقی مانده‌است (صحیح است) اینست که استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که تکلیف سایر اعتبارنامه‌ها معلوم شود بعداً در جلسه آینده هیئت رئیسه انتخاب شود.

اورنگ ـ مخالفی نیست.

رئیس ـ مخالفی نیست؟

اورنگ ـ ابداً مخالفی نیست

رئیس ـ آقای شوشتری

شوشتری ـ بنده هم همین عرض را می‌خواستم بکنم …

رئیس ـ بفرمائید برای قرائت گزارش شعبه اعتبارنامه آقای دکتر جلالی پیرو گزارش شماره ۱۳ راجع به انتخابات شهرستان بابل آقای دکتر علی جلالی در درجه دوم از ۳۶۹۲۶ رای ماخوذه دارای ۱۶۲۲۸ رای بوده و به نمایندگی شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

شعبه اول نمایندگی آقای دکتر جلالی و صحت انتخابات را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای حبیب پناهی پیرو

گزارش شماره ۱۳ از شعبه ۲ راجع به نمایندگی آقای دکتر احمد سیدامامی آقای حبیب پناهی باکثریت ۸۶۹۲ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ آراء ماخوذه در درجه هشتم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره ۷ به عرض مجلس شورای ملی رسیده‌است.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات و اصله صحت نمایندگی آقای حبیب پناهی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای تیمورتاش مخبرشعبه چهارم اعتبارنامه آقای رضاحکمت پیرو گزارش شماره ۱۳ مبنی بر شرح جریان انتخابات شهرستان شیراز جناب آقای رضا حکمت سردار فاخر باکثریت ۳۴۴۳۳ رای از مجموع ۴۵۱۴۸ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه شیراز انتخاب در تاریخ ۲۴ آبانماه ۲۸ از طرف انجمناعتبارنامه بنام ایشان صادر گردید.

شعبه چهارم پس از رسیدکی به محتویات پرونده صحت نمایندگی جناب آقای رضا حکمت را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد – (نمایندگان مبارکست) آقای فرهودی مخبرشعبه ششم

اعتبارنامه آقای قرشی

انتخابات مشهد در تاریخ سوم شهریور ۱۳۲۸ بر طبق قانون انتخابات شروع گردیده‌است به این ترتیب که برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات از طرف فرماندار از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی انتخابات از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۲۸ تا تاریخ ۱۹ آبان جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید. اخذ آراء و توزیع تعرفه مطابق مقررات قانون جریان یافته و از تاریخ بیستم آبان استخراج و قرائت آراء شروع گردیده‌است. در نتیجه قرائت آراء آقای سید محمد قرشی در درجه اول باکثریت ۳۵۹۳۳ رای از مجموع ۴۲۳۴۵ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند و در موعد مقرر جهت وصول شکایات شکایتی از طرف کمیته حزب ایران و افراد دیگر از جریان انتخابات شهرستان مشهد به انجمن واصل و پس از رسیدگی به شکایات مزبور انجمن چون شکایات را وارد ندانست و تشخیص داد که اساس آن بر پایه تحریک و نظریات شخصی است در تاریخ ۹ آذر ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام آقای سید محمد قرشی صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگی کامل پرونده مزبور و توجه به شکایاتی که در هفته اول به مجلس شورای ملی رسیده بود و چون شعبه شکایات را مستند بدلیل ندید صحت انتخابات مشهد و نمایندگی آقای سید محمد قرشی را به رای مخفی و با رعایت ماده ۱۰ آئین نامه داخلی تایید نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

جمعی از نمایندگان ـ مبارک است.

رئیس ـ تصویب شد آقای شوشتری مخبر شعبه اول.

اعتبارنامه آقای قرشی

پرونده انتخابات شهرستان بروجرد حاکیست که به موجب ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ ۲۱مهر ۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه و معتمدین دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشارآگهی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۲۸/۷/۲۹ تا تاریخ ۲۸/۸/۳ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد و از تاریخ سوم آبانماه ۲۸ آراء استخراج و قرائت می‌شود در نتیجه آقای امیر قاسم فولادوند در درجه اول باکثریت ۲۲۰۸۰ رای از مجموع ۲۵۴۴۴ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان بروجرد انتخاب طبق قانون یکهفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام می‌گردد در مدت مزبور سه فقره شکایت به انجمن واصل و چون انجمن شکایات را بی مورد تشخیص داد در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۲۸ اعتبارنامه بنام آقای امیر قاسم فولادوند صادر نمود.

شعبه اول پس از رسیدگی محتویات پرونده و توجه به عدم شکایت در موعد مقرر به مجلس شورای ملی صحت انتخابات شهرستان بروجرد و همچنین نمایندگی آقای امیر قاسم فولادوند را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای موسی ثقه الاسلامی

پیرو گزارش شماره ۱۴ از شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای حبیب پناهی آقای موسی ثقه الاسلامی باکثریت ۸۶۰۰ رای از مجموع ۳۸۳۲۱ آراء ماخوذه در درجه نهم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه و گزارش شماره ۷ به عرض مجلس شورای ملی رسیده‌است شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات رسیده صحت نمایندگی آقای موسی ثقه الاسلامی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ‌ تصویب شد – آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم اعتبارنامه آقای علی محمد دهقان پیرو گزارش شماره ۱۴ از شعبه چهارم مبنی بر نمایندگی جناب آقای رضا حکمت آقای علی محمد دهقان باکثریت ۳۳۷۴۵ رای از مجموع ۴۵۱۴۸ آراء ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان شیراز انتخاب و در تاریخ ۲۸/۸/۱۸ از طرف انجمن نظارت انتخابات اعتبارنامه بنام ایشان صادر شده‌است.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده انتخابات شیراز صحت نمایندگی آقای علی محمد دهقان را تایید و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای سعید مهدوی پیرو

گزارش شماره ۴ شعبه ششم مربوط به انتخابات مشهد که جریان آن به اطلاع نمایندگان محترم رسید گزارش می‌دهد که آقای سعید مهدوی باکثریت ۳۵۶۳۶ رای از مجموع ۴۲۳۴۵ رای آراء ماخوذه در درجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی مشهد انتخاب و در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و پس از رسیدگی در شعبه ششم صحت نمایندگی مشارالیه با رای مخفی تایید شد و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای سلطان العلماء

پیرو گزارش شماره ۱۵ از شعبه اول مبنی بر انتخابات شهرستان بروجرد و نمایندگی آقای امیر قاسم فولادوند آقای محمد سلطان العلماء طباطبائی در درجه دوم باکثریت ۲۰۹۳۷ رای از مجموع ۲۴۵۴۴ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان بروجرد انتخاب و در تاریخ ۱۶ آبان ماه اعتبارنامه بنام ایشان صادر شعبه اول پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای عماد تربتی

پرونده انتخابات تربت حیدریه حاکیست که در تاریخ ۲۸/۶/۲۷ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی انتخابات در تاریخ ۲۸/۷/۳ تا ۲۸/۷/۷ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای اعلام شد پس از استخراج و قرائت آراء آقای عمادتربتی باکثریت ۱۶۹۷۷ رای از مجموع ۱۹۸۶۹ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان تربت حیدریه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن و اصل نشد انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت به مجلس شورای ملی در موعد مقرر صحت انتخابات تربت حیدریه و نمایندگی آقای عماد تربتی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

رئیس ـ تصویب شد – (نمایندگان – مبارکست) آقای تیمورتاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای مهدی صدرزاده پیرو گزارش شماره ۱۵ از شعبه چهارم مربوط به نمایندگی آقای علی محمد دهقان آقای مهدی صدرزاده باکثریت ۳۳۴۴۲ رای از مجموع ۴۵۱۴۸ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه در تاریخ ۲۸ آبان ۲۸ انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای مهدی صدرزاده را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد – آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای محسن طاهری پیرو

گزارش شماره ۴ شعبه ششم مربوط به انتخابات مشهد که جریان آن به اطلاع نمایندگان محترم رسید گزارش می‌دهد که آقای محسن طاهری باکثریت ۳۳۹۶۸ رای از مجموع ۴۲۳۴۵ آراء ماخوذه در درجه سوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی مشهد انتخاب و در تاریخ ۹ آذر ۱۳۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر و پس از رسیدگی در شعبه ششم صحت نمایندگی ایشان بارای مخفی تایید شد و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد – آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای سالار بهزادی

پرونده انتخاباتی بم حاکیست که به موجب قانون انتخابات در تاریخ یکشنبه سوم مهر ۲۸ از طرف فرماندار از طبقات ششگانه و معتمدین جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی از تاریخ سه شنبه ۱۳ مهر تا تاریخ ۱۶ مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید و از تاریخ ۱۷ مهر اراء استخراج و قرائت گردید. پس از قرائت آراء آقای علی اکبر سالار بهزادی با کثریت ۶۱۲۱ رای از مجموع ۶۹۲۰ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان بم انتخاب و طبق قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگی به شکایات تعیین گردید و در موعد مقرر شکایتی راجع به انتخابات به انجمن واصل نشد و قبولی آقای علی اکبر بهزادی طبق قانون استعلام گردید ایشان به علت کسالت از قبولی نمایندگی امتناع و اعتبار نامه بنام نفر دوم آقای زین العابدین سالار بهزادی که دارای ۶۳۷ رای از مجموع ۶۹۲۰ رای بودند صادر گردید. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگی به محتویات آن و عدم شکایت شعبه صحت انتخابات شهرستان بم و همچنین نمایندگی آقای زین العابدین سالار بهزادی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای کشاورز صدر

پرونده انتخابات خرم آباد حاکی است که بموجب قانون انتخابات در تاریخ ۲۸/۶/۲ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی در کلیه حوزه‌ها از تاریخ ۲۸/۶/۲۱ تا تاریخ ۲۸/۷/۵ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردید در نتیجه آقای محمد علی کشاورز صدر باکثریت ۲۰۹۰۸رای از مجموع ۲۷۳۵۳ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی خرم آباد انتخاب و در مدت مقرر شکایتی مبنی بر غیر قانونی بودن انتخابات به انجمن واصل و چون انجمن شکایات واصله را بی مورد تشخیص داد در تاریخ ششم مهر ماه اعتبارنامه بنام آقای محمد علی کشاورز صدر صادر نموده‌است.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در موعد مقرر به مجلس شورای ملی چون شکایات را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات خرم آباد و نمایندگی آقای محمد علی کشاورز صدر را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

جمعی از نمایندگان:(مبارک است)

رئیس ـ تصویب شد. آقای شوشتری مخبر شعبه اول

اعتبارنامه آقای رضوی پیرو

گزارش شماره ۱۶ مربوط به انتخابات شیراز و نمایندگی آقای مهدی صدر زاده آقای ابوالحسن رضوی باکثریت ۳۳۲۴۰ رای از مجموع ۴۵۱۴۸ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان شیراز انتخاب و در تاریخ ۲۸/۸/۱۸ از طرف انجمن اعتبار نامه بنام ایشان صادر شده‌است شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای ابوالحسن رضوی راتایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای حاذقی

پرونده انتخاباتی جهرم حاکی است که در تاریخ ۵/۷/۲۸ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی در کلیه شعب از روز چهار شنبه ۱۴ مهر تا روز دوشنبه ۱۸ مهر ماه ۲۸ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد و در نتیجه تعداد ۵۶۳۱ رای اخذ و چون آراء حوزه جلکاه مشکوک بنظر مکی رسد آراء آن حوزه بنا به تصمیم انجمن مرکزی نظارت انتخابات باطل و در نتیجه آقای ابوالفضل حاذقی به اکثریت ۱۹۶۱ رای از مجموع ۵۲۰۴ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و در موعد مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل می‌شود که چون انجمن شکایات را بیمورد تشخیص می‌دهد در تاریخ سوم آبانماه اعتبارنامه بنام آقای حاذقی صادر می‌نماید پس از رسیدگی به محتویات پرونده در شعبه دوم و توجه به شکایات ئاصله در موعد مقرر به مجلس شورای ملی شعبه چون شکایات را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات جهرم و نمایندگی آقای ابوالفضل حاذقی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد آقای تیمور تاش مخبر شعبه چهارم

اعتبار نامه آقای دکتر طاهری

بطوریکه از پرونده انتخاباتی یزد استنباط می‌شود مقدمات انتخابات شهرستان یزد مطابق قانون انجاو در تاریخ ۲۸/۷/۱۶ اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آراءشده پس از استخراج و قرائت آراء آقای دکتر هادی طاهری باکثریت ۲۶۰۴۱ رای از مجموع ۲۷۳۳۳ رای ماخوذه در درجه اول به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی یزد انتخاب و در موعد مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل که چون مستند بدلیل نبود مورد توجه واقع نگردید و درتاریخ سوم آبان ماه ۲۸ انجمن اعتبار نامه بنام آقای دکتر هادی طاهری صادر می‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرره صحت انتخابات یزد و نمایندگی آقای دکتر هادی طاهری را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای دکتر راجی

پرونده انتخاباتی خرمشهر حاکی است که طبق قانون انتخابات در تاریخ ۲۸/۷/۳ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی در کلیه شعب از تاریخ ۲۸/۷/۱۲ تا تاریخ ۲۸/۷/۱۶ جهت توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین می‌گردد و پس از استخراج و قرائت آراء آقای دکتر عبدالحسین راجی به اکثریت ۱۵۵۶۱ رای از مجموع ۱۶۹۱۰ رای به نمایندگی از حوزه انتخابیه خرمشهر انتخاب و در موعد مقرر یک فقره شکایت به انجمن واصل که چون انجمن شکایت مزبور را غیر وارد دانسته در تاریخ ۲ آبانماه ۲۸ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و توجه به شکایاتی که در موعد مقرر به مجلس شورای ملی رسیده بود چون شکایات را بی مورد تشخیص داد صحت انتخابات شهرستان خرمشهر و نمایندگی آقای دکتر عبذالحسین راجی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد. آقای تیمورتاش مخبر شعبه چهارم

اعتبارنامه آقای کوراوغلی

جریان مشروح انتخابات یزد در گزارش شماره ۱۸ معروض گردید در درجه دوم آقای حسین کوراوغلی به اکثریت ۲۵۶۵۴ رای از مجموع۲۷۳۳۳ رای به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی یزد انتخاب و درتاریخ سوم آبان ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌گردد.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی آقای کوراوغلی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس ـ تصویب شد. آقای فرهودی مخبر شعبه ششم

اعتبارنامه آقای صمد سودآور

پیرو گزارش شماره چهار مربوط به انتخابات شهرستان مشهد گزارش می‌دهد که آقای صمد سودآور به اکثریت ۳۲۴۷۵ رای از مجموع ۴۲۳۴۵ آراء ماخوذه در درجه چهارم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی مشهد انتخاب شده‌اند و در تاریخ نهم آذر ۱۳۲۸ اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده پس از رسیدگی در شعبه صحت نمایندگی مشارالیه با رای مخفی تایید شد و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی گردید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای غضنفری پیرو

گزارش شماره ۱۸ از شعبه دوم راجع به انتخابات شهرستان خرم آباد به نمایندگی آقای محمدعلی کشاورز صدر آقای علی محمد غضنفری باکثریت ۱۸۱۴۳ رای از مجموع ۲۷۳۵۳ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی شهرستان خرم آباد انتخاب و در تاریخ ۶ مهر ۲۸ اعتبارنامه بنام ایشان صادر شده‌است.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ تصویب شد. آقای تیمورتاش مخبرشعبه چهارم

اعتبارنامه آقای هراتی پیرو

گزارش شماره ۱۹ از شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای کوراوغلی و توجه به گزارش شماره۱۸ راجع به جریانه انتخابات یزد آقای محمد هراتی به اکثریت ۲۰۳۶۶ رای از مجموع ۲۷۳۳۳ رای در درجه سوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه ازطرف حوزه انتخابیه یزد انتخاب و انجمن در تاریخ سوم آبانماه اعتبارنامه بنام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگی به محتویات پرونده وعدم وصول شکایات در موعد مقرر صحت نمایندگی آقای محمد هراتی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد. آقای حاذقی مخبر شعبه دوم

اعتبارنامه آقای نبوی

پرونده انتخاباتی نیشابور حاکی است که به موجب ماده ۱۴ قانون انتخابات از طرف فرماندار از طبقات ششگانه جهت تشکیل انحمن مرکزی نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل و تشکیل شعب فرعی و انتشار آگهی از تاریخ شنبه دوم مهر ماه تا چهارشنبه ۹ مهرماه حهت توزیع تعرفه و اخذ رای اعلام شد پس از استخراج و قرائت آراء آقای سید حسن نبوی باکثریت ۱۱۳۱۶ رای از مجموع ۱۳۴۱۹ رای ماخوذه به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالی نیشابور انتخاب و یک هفته جهت رسیدگی به شکایات اعلام گردید ولی در ظرف مدت مزبور شکایتی به انجمن واصل نگردید و در تاریخ ۱۶ مهرماه انجمن اعتبارنامه بنام ایشان صادر نموده‌است.

شعبه دوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرر به مجلس صحت انتخابات شهرستان نیشابور و نمایندگی آقای سیدحسن نبوی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس ـ تصویب شد (جمعی از نمایندگان مبارکست) آقای دکترکیان مخبر شعبه سوم

اعتبارنامه آقای مخبر فرهمند پیرو

گزارش شماره ۱۳ از شعبه سوم راجع به انتخابات همدان آقای حسن مخبر فرهمند به اکثریت ۳۲۹۷۵ رای از مجموع ۴۱۱۶۴ رای دردرجه دوم به نمایندگی شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه همدان انتخاب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۲۸ اعتبارنامه از طرف انجمن بنام ایشان صادر شده‌است.

شعبه سوم پس از رسیدگی به محتویات پرونده بطوریکه در گزارش شماره ۱۳ جریان مشروح آن معروض گردید صحت نمایندگی آقای مخبر فرهمند را تایید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

اورنگ ـ به اهالی همدان مبارک است.

رئیس ـ تصویب شد. حالا اجازه بفرماید شروع کنیم. به انتخاب هیئت رئیسه (جمعی از نمایندگان ختم جلسه)(اورنگ – انتخاب هیئت رئیسه دوسه ساعت وقت می‌خواهد) اجازه بفرمایید.

- موقع و دستور جلسه آینده[ویرایش]

۴ - موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه اورنک-آقاپیشنهاد می‌کنیم جلسه راختم بفرمائید. جلسه آینده را هم سه شنبه قرار بگذارید.

رئیس ـ آقای صفوی

صفوی ـ بنده استدعا می‌کنم آقایان له رعایت مواد نظامنامه توجه بفرمایند که انتظامات مجلس برقرار باشد (صحیح است) الاً یک ساعت از ظهر گذشته‌است و سلعت ده مجلس تشکیل شد. سه ساعت برطبق نظامنامه ما مشغول کار بوده‌ایم و انتخاب هیئت رئیسه هم همانطور که آقای اورنگ فرمودند دو سه ساعت طول می‌کشد و قبلاً هم مطالعه لازم دارد بنده تقاضایم این است که جلسه را ختم بکنیم و روز دوشنبه صبح … (اورنگ –آقای صفوی روز دوشنبه هیچ وقت جلسه نبوده‌است)(زنگ رئیس) (اورنگ ـآئین نامه را هم توجه بفرمائید)پس صبح سه شنبه جلسه باشد.

رئیس ـ اجازه بفرمائید. اولاً انتخاب هیئت رئیسه موکول برای مجلس است اگر اجازه می‌دهید استدعا می‌کنم توجه بفرمائید که من عرایضم به سمع همه آقایان برسد جلسه را که فرمودید ختم کنیم و انتخاب هیئت رئیسه را هم بگذاریم برای جلسه بعد (صحیح است)فردا هم یک شنبه‌است و مجلس سناست (کشاورز صدرـ بعد از ظهر جلسه بشود)آنها هم یکروز در میان جلسه خواهند داشت یعنی ممکن است روز سه شنبه هم جلسه داشته باشند به علاوه مطابق آئین نامه بایستی که مذاکرات مشروح این جلسه قبل از آن جلسه به نظر آقایان برسد (صحیح است) این گزارشات شعب باید تمام جزء صورت مجلس بشود و به روز دوشنبه و سه شنبه نخواهدرسید. اگراجازه بفرمائید جلسه را برای روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح تعیین می‌کنیم دستور هم انتخاب هیئت رئیسه‌است. (مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد رئیس سنی مجلس شورای ملی – مخبر فرهمند

قوانین به توشیح رسیده[ویرایش]

شماره ۲۳۲۳ ۱۳۲۸/۲/۱۷ قوانین وزارت دارائی فرمان همایونی راجع به جریان قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و قانون مزبور که در جلسه هیجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸ به تصویب شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد

با تاییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران محل صحه مبارک نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:

ماده اول – قانون اصلاح مقررات بازنشستگی که در جلسه هیجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم ـ هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۲۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی

ماده واحده – مستخدمین اداری و مجلس شورای ملی و قضائی و همچنین مستخدمین بلدی و موسسات دولتی همینکه به سن هفتادسال تمام رسیدند اجباراً بازنشته خواهند شد به استثنای رئیس و دادستان و مستشاران و قضاوت و دادیاران دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی و استادان و پزشکان دانشگاه که در سن هفتادو پنج سالگی اجباراً بازنشسته می‌شوند. میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمه آخرین حقوق و کمک دریافتی نباید تجاوز نماید. کارمندانیکه دارای شصت سال تمام سن و ۲۵ سال خدمت متوالی و یا سی سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند. دولت نیز می‌تواند در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید. اعاده مجدد بازنشستگان به خدمت دولت یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی ممنوع است.

تبصره (۱) – از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و کمک اخذ می‌گردد

تبصره (۲) – از این تاریخ به جمه وجوهیکه به بازنشستگان فعلی پرداخته می‌شود ۲۵٪ علاوه خواهد شد

تبصره (۳) – کسانیکه قبلاً بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهد بود به شرط اینکه اعاده به خدمت قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد.

تبصره (۴) – حقوق متقاعدین بطور ماهانه و در محل اقامت آنها مانند سایر کارمندان دولت باید تادیه شود به شرطی که در اقامتگاه آنها اداره دارائی و یا شعبه بانک ملی موجود باشد.

تبصره (۵)‌- از اول مهرماه ۱۳۲۸ بجای مستخدمینی که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه هائی می‌توانند کارمند جدید استخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدیم مجلس شورای ملی نموده باشند.

تبصره (۶) – اشخاصیکه از اول سال ۱۳۲۵ به اینطرف بازنشسته شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی به آنها تعلق می‌گردد مشروط به اینکه پایه رتبه‌های آنها طبق مقررات قانون استخدام کشوری و یا قضائی محسوب شود.

تبصره (۷) – میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش وژاندار مری کل کشور عبارت از یک سی ام مجموع آخرین حقوق و کمک و مزایای دریافتی و برای درجه داران جزء و افراد داوطلب یک سی ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز کند از این تاریخ بوجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی صدی بیست و پنج علاوه خواهد شد.

تبصره (۸)- افراد و ردیف افراد شهربانی کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظفند مقرری و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگی را طبق مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و در موقعی که بازنشسته یاموظف می‌شوند به ماخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل ۵ قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهرماه ۱۳۰۹ استفاده خواهند نمود مشروط براینکه حقوق بازنشستگی مدت خدمت قبلی را بپردازند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – رضاحکمت اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. م – ۷۰۶۳ نخست وزیر شماره ۲۲۶۳۴/ ۹۵۲۷۱ ۲۸/۱۱/۱۹ انتضابات و احکام در وزارت کشور آقای عبدالحسین محمودی متصدی امور استخدامی استان دهم اداره کارگزینی از تاریخ ۲۸/۱۱/۱۹ بسمت معاونت فرمانداری کاشان منتقل و منصوب شدند.

وزیر کشور شماره ۱۵۹۵۸ / ۲۸۰۱۸ ۲۸/۱۰/۲۵ آقای تقی اصولی سردفتر ازدواج مرند نظر به اینکه در دادگاه بدوی انتظامی سردفتران به انفصال دائم محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شماره ۱ تا خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۰۱۲/۱۵۱۹۲ ۲۵/۱۰/۲۸ آقای ابوالفضل روحانی به موجب این ابلاغ دفتر شماره ۱ در دهکده سیف آباد دهستان رادمند حومه قزوین برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری شماره ۱۵۳۴۹ – ۲۸۱۰۶ ۲۸/۱۰/۲۶ آقای محمد موسی ربانی به موجب این ابلاغ دفاتر شماره ۱ در بخش قصر قند بلوچستان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیردادگستری شماره ۱۵۹۶۱- ۲۸۰۳۲ ۲۸/۱۰/۲۶ آقای احمد فاضل سردفتر اسنادرسمی شماره ۴ مشهد نظر به اینکه در دادگاه بدوی انتظامی سردفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شماره ۱ تا خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفتر اسناد رسمی معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۰۲۶/۱۵۳۷۴ ۲۸/۱۰/۲۵ آقای اسمعیل یوسف مردوخی سردفتر ازدواج و طلاق قصبه دیوان دره بهموجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما کمافی السابق به شهر سنندج تبدیل می‌شود طبق مقررات انجام وظیفه نمائید.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۰۳۰/۱۵۹۶۰ ۲۸/۱۰/۲۶ آقای علی قانع دامغانی سردفتر ازدواج و طلاق قراء چهار برج و اسلامیه و کاظم آباد و کوشک جهدی میانولایت مشهد نظر به اینکه در دادگاه بدوی انتظامی سردفتران به اتهام تخلف در ثبت ازدواج به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را تا خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفتر ازدواج نعلق می‌نماید.

وزیردادگستری شماره ۲۸۱۱۲/۱۵۹۴۷ ۲۸/۱۰/۲۶ آقای سیدمحمدعلی موسوی به موجب این حکم بسمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم آغاز جاری منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیردادگستری شماره ۲۸۰۲۰/۱۵۹۵۹ ۲۸/۱۰/۲۵ آقای غلامرضاشریعتی سردفتراسنادرسمی اهستان پنرکی چناران مشهد نظر به اینکه در دادگاه بدوی انتظامی سردفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما ره تا خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفتر اسناد رسمی معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۰۳۲/۱۵۹۵۷ ۲۸/۱۰/۲۵ آقای محمد حاج محمدی سردفتر ازدواج و طلاق شهرقزوین نظر به اینکه در دفتر دادگاه بدوی انتظامی سردفتران به اتهام تخلف در ثبت ازدواج به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شماره ۱ تا خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۶۳۹۵/۱۵۹۵۶ ۲۸/۱۰/۲۵ آقای سیدعلی کاظمی سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۸ تهران نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شماره ۱ از تصدی دفاتر اسناد رسمی و گواهی صحت امضاء معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۱۵۲۹۱ / ۲۸۰۱۴ ۲۸/۱۰/۲۵ آقای سید ابوالحسن بهشتی سردفتر ازدواج سابق قریه سرکان به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه سرکان تویسرکان مجدداً برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۷۴۲/۱۵۵۷۶ ۲۸/۱۱/۲ آقای علی اندرمانی سردفتر ازدواج شماره ۴ شهرری نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۶۹۸۵/۱۵۵۷۳ ۲۸/۱۱/۳ آقای اسمعیل انوری سردفتر ازدواج و طلاق تهران نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۶۹۸۳/۱۵۸۱۷ ۲۸/۱۱/۳ آقای قربانعلی شریعتی سردفتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق دهستان مزینان سبزوار نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج مرتکبتخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۵۶۴/۱۶۰۰۲ ۲۸/۱۱/۱ آقای سیدمحمد علی موسوی به موجب این ابلاغ دفتر شما را در آغاز جاری بهبهان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۶۳۲/۱۵۸۱۳ ۲۸/۱۱/۲ آقای نصرالله جعفری به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده بام حومه حسین آبادسبزواز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۵۶۲/۱۵۸۱۳ ۲۸/۱۱/۱ آقای محمدتقی هوشیار سردفتراسنادرسمی معاملات الیگودرز به موجب این ابلاغ دفتر شمارا در الیگودرز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری آقای عبدالحسین مفاخر سردفترازدواج اهواز نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۶۲۶/۱۴۷۲۷ ۲۸/۱۱/۲ آقای حسین تبریزی دفتریار و نماینده دفتراسناد رسمی شماره ۹۷تهران به موجب این ابلاغ استعفای شما از شغل دفتر یاری و نمایندگی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری شماره ۲۸۵۵۸/۱۵۸۳۷ ۲۸/۱۱/۱ آقای حسین واعظی به موجب این ابلاغ دفترشمارا در دهستان نیستانک نائین برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیردادگستری شماره ۲۸۶۳۰/۱۵۸۱۰ ۲۸/۱۱/۲ آقای علی اکبر جعفری به موجب این ابلاغ ذفاتر شما را در دهکده‌های خنک دروبخت و نوده و حسن آباد از دهستان الفوبیرجند برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیردادگستری شماره ۲۸۵۶۰/۱۵۸۲۱ ۲۸/۱۱/۱ آقای عبدالصمد قاری به موجب این ابلاغ دفترشمارا در شهر قوچان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیردادگستری شماره ۳۰۰۷۶/۱۶۸۴۸ ۲۸/۱۱/۲۲ آقای محمدحسین حکمی سردفتر اسنادرسمی وازدواج وطلاق ارادان خوار به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاترشما به گرمسار تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیردادگستری شماره ۳۰۰۷۲/۱۶۷۰۵ ۲۸/۱۱/۲۲ آقای سید عبدالحسین دریاباری به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در فرح رود و قرنچای حومه فیروزکوه برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیردادگستری شماره ۲۸۴۷۹/۱۶۳۴۴ ۲۸/۱۱/۲۰ آقای محمدصدیقی سردفتراسناد رسمی طالقان نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتراسناد رسمی شما را از تصدی دفتراسناد رسمی معلق می‌نماید.

وزیردادگستری شماره ۳۰۱۲۴/۱۶۲۵۰ ۲۸/۱۱/۲۳ آقای سید هدایت الله عقدائی سردفتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق عقدایزد نظر به اینکه براثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتراسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیردادگستری شماره ۱۶۴۲۹/۳۰۲۲۴ ۲۸/۱۱/۲۴ آقای محمد لطیف پور سر دفتر ازدواج شهرستان همدان نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری شماره ۳۰۱۳۰/۱۵۸۱۹ ۲۸/۱۱/۲۳ آقای احمد احمدی سردفتر ازدواج و طلاق دهستان شاخن بیرجند نظر به اینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد زسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیردادگستری شماره ۳۰۱۲۸/۱۶۱۶۵ ۲۸/۱۱/۲۳ آقای عبدالحسین ترابی نژادسردفترازدواج و طلاق سابق کوهپایه کرمان نظربه اینکه محاکمه انتظامی شما منتهی به صدور حکم قطعی پنج ماه انفصال بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شمارااز تصدی دفاتر ازدواج و طلاق اعلام می‌دارد.

وزیردادگستری شماره ۲۸۴۸۱/۱۶۴۱۲ ۲۸/۱۱/۲۰ آقای باقر حکمت نیا سردفتراسنادرسمی شماره ۴۵ تبریز به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می‌شود.

وزیردادگستری شماره ۲۸۴۷۵/۱۶۶۹۷ ۲۸/۱۱/۲۰ آقای محمد باقر آیت الهی سردفتر اسناد رسمی معاملات و ازدواج قصبه نفت یزد به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به بخش خور و بیایانک تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیردادگستری شماره ۳۰۰۸۶/۱۶۶۹۸ ۲۸/۱۱/۲۲ آقای سید محمد هادی رضوی ارسنجانی به موجب این ابلاغ دفتر شما را در ارسنجان شیراز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیردادگستری