مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۴۹

۵شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۲۸ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۳

فهرست مطالب:

۱- طرح تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - مهدوی - کشاورز صدر - دولت‌آبادی - معدل
۳- انتخاب یک نفر کارپرداز
۴- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در مهر ماه
۵- ختم جلسه به عنوان تنفس