مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۲۸

۳شنبه ۲ دی ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۰۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۰۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان کهبد - کشاورز صدر - ارباب - پیراسته - آزاد - بهادری - مکی
۳- بیانات آقای صالح به استناد ماده ۹۰
۴- تصویب صورت‌مجلس
۵- بیانات آقایان وزیر فرهنگ و وزیر کشاورزی
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس