مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۷۴

۴شنبه ۲ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - حائری‌زاده - برومند
۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- موافقت با طرح انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس در جلسه آینده
۵- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش اراضی به مجلس سنا
۶- طرح و خاتمه مذاکره اجازه استخدام آقای آندره گدار مدیر و متخصص باستانشناسی
۷- ختم جلسه به عنوان تنفس