مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰

قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه جشن هزاره حکیم ابوعلی سینا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۰۲

۴شنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پیراسته - فرامرزی
۳- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار بیست میلیون ریال اعتبار جهت دفع سن
۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ۱۳۳۰
۵- اخذ رای و تصویب میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا
۶- تقدیم یک فقره لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول به وسیله آقای وزیر کار
۷- تقدیم لایحه اضافات ۱۳۳۰ وزارت فرهنگ و سه فقره لایحه شهریه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۸- طرح فوریت لایحه معالجه کارگران مسلول
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه