مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۴۹

۲شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدر میرحسینی - سالار بهزادی - بهادری
۳- تصویب فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون‌های راه و بودجه راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی
۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه