مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۵۳

۴شنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - حاذقی - پیراسته - حائری‌زاده - کشاورز صدر
۳- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهر
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه