مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۲۰۰۳

۲شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۴

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: تیمورتاش - شوشتری
۳- توضیحات آقای دکتر شایگان به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه