مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۴۷

۳شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۲۵ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۲

فهرست مطالب:

۱- طرح تصویب صورت‌مجلس و بیانات آقایان رئیس و مکی و فرهودی و محمدعلی مسعودی و شوشتری دایر به ابراز تاسف از قتل مرحوم لیاقت علی خان نخست‌وزیر پاکستان
۲- مذاکره در لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول
۳- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت مهر ماه به وسیله آقای وزیر دارایی
۴- بقیه مذاکره در لایحه معالجه کارگران مسلول و اجرای آن به کمیسیون
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه