مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۵۸

۳شنبه ۹ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۷۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب سیصد میلیون ریال اعتبار اضافی برای مصارف ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی
۲- طرح و مذاکره در اطراف لایحه یک دوازدهم مهر ماه ۱۳۲۹
۳- طرح گزارش کمیسیون بهداری و استخدام دایر به استخدام پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان
۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه