مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به اجازه اجرای مقررات حکومت نظامی در پاره‌ای از نقاط جنوب

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۹۶

شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۳۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۳۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۴

فهرست مطالب:

۱- طرح و تصویب پیشنهاد دولت دایر به برقراری فرمانداری نظامی در هفت نقطه خوزستان
۲- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه