مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۵۱

۲شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۶

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین
۲- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
۳- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه