مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۷۶

۳شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۷۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه بیست و سوم مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب دو صورت جلسه قبل
۲- ادامه مذاکرات در استیضاح نفت به وسیله آقای مکی
۳- تقدیم لایحه بودجه یک دوازدهم مهر ماه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی و تصویب یک فوریت آن
۴- دنباله استیضاح و بیانات آقای مکی
۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه