مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۹۵

۵شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۳۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۳۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۳

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای رای اعتماد
۲- بیانات آقای آشتیانی‌زاده و جمال امامی و مذاکره نسبت به تقاضای آقای نخست‌وزیر
۳- تعیین جلسه بعد - ختم جلسه