مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۷۱

۵شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پناهی - گنجه - پیراسته - آزاد
۳- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار انتخابات دوره هفدهم و ارجاع آن به مجلس سنا
۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه