مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰

قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور‏

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۹۳

۳شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۳۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۳۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - حاذقی - دولت‌آبادی - کشاورز صدر - جمال امامی
۳- بیانات آقای فقیه‌زاده طبق ماده ۱۶۷ آیین‌نامه
۴- بیانات آقای دکتر مصدق طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه
۵- طرح برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه