مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۷۴

۱شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۸۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تقدیم پنج‌ فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
۲- طرح فوریت لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق هزینه کل کشور و تصویب آن
۳- معرفی آقای مهندس سمیعی به معاونت وزارت پست و تلگراف به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف
۴- طرح فوریت لایحه اعتبار دفع ملخ دریایی و تصویب آن
۵- طرح فوریت لایحه استخدام ۱۵ نفر معلم خارجی برای دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها
۶- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۷- طرح فوریت لایحه ملی نمودن دبیرستان‌ها
۸- سوال آقای صفایی از آقای وزیر دارایی راجع به وام از بانک صادرات و واردات و جواب آن
۹- سوال آقای محمدعلی مسعودی از آقای وزیر فرهنگ راجع به میزان کمک سازمان برنامه به وزارت فرهنگ
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه