مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۶۸

۱شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: جمال امامی - حاذقی - صدرزاده
۳- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه