مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۷۲

۵شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۸۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی عایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان گنجه - مکی - حائری‌زاده
۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه و عدم حصول اکثریت
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه