مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۵۷

۲شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۶۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت غایبین جلسه گذشته
۲- طرح استیضاح راجع به نفت و بیانات دو نفر آقایان اللهیار صالح - حائری‌زاده
۳- تصویب یک فقره اعتبارنامه
۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه