مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۹۷

۴شنبه ۳۰ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: پیراسته - مهدوی - ابریشم‌کار
۳- گزارش آقای مکی در باب امور نفت و احتیاجات خوزستان
۴- طرح و تصویب لایحه فوری اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور
۵- طرح لایحه بیست میلیون ریال جهت دفع سن
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه