مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ نشست ۷۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

رای اعتماد به نخست وزیران
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۷۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۴۱۱

۳ شنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۳۲ - سال نهم

شماره مسلسل ۷۷

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۷۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۳۲

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۳۱ - تشنج مجلس - ختم جلسه

مجلس نیمساعت قبل از ظهر بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۱ - تشنج مجلس - ختم جلسه[ویرایش]

۱- طرح صورت مجلس جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۱ - تشنج مجلس - ختم جلسه

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه ۱۹ اسفند قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان: ناظرزاده. اورنگ

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی. مشار. محمدحسین قشقایی. راشد. دکتر فلسفی. دکتر مصباح‌زاده

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان - آقایان: دکتر کیان ۱۵ دقیقه. قنات‌آبادی سی دقیقه. جلیلی سی دقیقه. مجدزاده سی دقیقه. حائری‌زاده ۴۵ دقیقه. تولیت ۴۵ دقیقه. منصف یکساعت. دکتر فاخر یکساعت و ده دقیقه. گنجه یکساعت و بیست دقیقه.

دیرآمدگان بی اجازه و زودرفتگان - آقایان: کهبد یکساعت. عامری یک ساعت و سی دقیقه. خسروقشقایی یکساعت و سی دقیقه.

غائبین دررای - آقایان: شهاب خسروانی یک رای. عامری یک رای

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه قبل نظری هست؟ آقای پارسا

پارسا - بنام فراکسیون نهضت ملی تقاضامی‌کنم طرحی راکه قبلا توسط اداره تقنینیه به مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی تقدیم شده‌است امربفرمایید طرح بشود.

میراشرافی - این مربوط به صورت جلسه‌است آقای رئیس؟ این چه بازی است که درآورده‌اند؟

نایب رئیس - این مربوط به صورت جلسه نبود. آقای کهبد

میراشرافی - چرا اجازه داده‌اید آقای رئیس؟

اقبال - چرا دادمی زنید؟

میراشرافی - می‌خواهم دادبزنم بتوجه. مثل آن مزخرفاتی است که در غیاب ما آقای پارسا گفت خجالت نمی‌کشند.

(زنگ رئیس - دعوت به سکوت)

نایب رئیس - آقای کهبد بفرمایید

کهبد- بنده می‌خواستم فقط یک تذکری بدهم...

پورسرتیپ - آقایان آقای روحی چرا آمده؟

بهادری - این مردکه چرا آمده؟

میراشرافی – با اجازه کی آمده؟ چرا آمده به مجلس؟ برو بیرون

(آقایان - بهادری و میراشرافی بجانب آقای روحی رفته و برای اخراج ایشان از مجلس از محلی که نشسته بود او را به طرف درب خروجی مجلس می‌کشیدند)

(همهمه شدید - زنگ ممتد رئیس - دعوت به سکوت)

(چون آرامش برقرارنگردید بیست دقیقه قبل از ظهر آقای نایب رئیس صندلی ریاست را ترک و جلسه تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری