مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۵۷

۵شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۱

فهرست مطالب:

۱- اخذ رای و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو دوازدهم خرداد و تیر ۱۳۳۰
۲- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه