مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۱۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۱۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۵۷

۲شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۱۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای وزیر کشور راجع به حاضر بودن دولت برای جواب استیضاح
۳- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر جلالی - اسلامی - پیراسته - فرامرزی - مکی
۴- بیانات آقای امینی راجع به متحصنین و تقدیم لوایح بودجه ۱۳۳۰ و تفریغ بودجه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
۵- طرح و ختم مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم کمک دبیران و آموزگاران
۶- تعیین روز استیضاح
۷- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۲۹
۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه