مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۴۷

۴شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت غایبین و مذاکره در صورت‌مجلس
۲- قرائت نامه آقای وهاب‌زاده راجع به اختصاص مقرری نمایندگی خود جهت ساختمان دبستان در اردبیل
۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان - بهادری - صدرزاده - کشاورز صدر - رفیع
۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
۵- تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل
۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه