مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۹۲

۴شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۲

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت‌مجلس جلسات ۱۴ و ۱۷ آذر
۲- بیانات آقایان: جمال امامی - قاسم فولادوند - شوشتری - نخست‌وزیر - آقای مکی
۳- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه