مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۲۶

۵شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۵

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت‌مجلس
۲- قرائت‌نامه چند نفر از آقایان نمایندگان راجع به علت عدم حضور در مجلس
۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به امور نفت و مطالب دیگر
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه