مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون مربوط به تحصیل بیست و پنج میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات واشنگتن

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد و شهریور ماه ۱۳۳۰

قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه جشن هزاره حکیم ابوعلی سینا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۹۱

۴شنبه ۲۳ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۴ و ۱۵ امرداد
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - برومند - حائری‌زاده
۳- طرح و خاتمه مذاکره اجازه اعتبار جهت تکمیل ساختمان مقبره و جشن هزاره ابوعلی سینا
۴- طرح و تصویب فوریت گزارش اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا
۵- تقدیم لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور به وسیله آقای وزیر دارایی
۶- بقیه مذاکره و تصویب اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا
۷- تصویب تقلیل جلسات مجلس به هفته‌ای یک روز تا ۲۰ شهریور
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه