مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

پرونده:Moz16 211.pdf
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۹۰

۲شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۷ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقایان:
۳-