مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۴۷

روزنامه یومیه - مدیر: سیدمحمد هاشمی

۱شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۶۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه شانزدهم مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- نطق قبل از دستور ۳ نفر از آقایان نمایندگان
۲- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای شادلو نماینده بجنورد
۳- مذاکره درباره استیضاح و رای اعتماد به دولت
۴- تقدیم یک فقره لایحه راجع به استخدام کارشناس راه‌آهن از طرف وزیر راه
۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به آیین‌نامه انجمن‌های محلی از طرف وزیر کار
۶- انتخاب کمیسیون مخصوص
۷- استرداد لایحه چاپ اسکناس جدید از طرف کفیل وزارت دارایی
۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه