مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون مربوط به تعیین تکلیف اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۶۴

شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۱۶ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - آزاد _ قبادیان
۳- بیانات آقای وزیر امور خارجه دایر به بی ارزش بودن رای دیوان دادگستری بین‌المللی راجع به نفت و فسخ شناسایی دولت اسراییل
۴- طرح و تصویب گزارش راجع به استخدام افراد جدید شهربانی و ارسال به مجلس سنا
۵- بقیه مداکره دو طرح راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه