مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۶۵

۴شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدرزاده - دکتر کاسمی - دکتر سید امامی - سعید مهدوی - حاذقی
۳- اعلام ارجاع بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی به مجلس سنا
۴- طرح گزارش کمسییون کار راجع به کارگران مسلول
۵- مذاکره در طرح ارسالی از مجلس سنا راجه به اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه