مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۸

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۶۸

۱شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۷۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه شانزدهم آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته
۲- بیانات قبل از دستور آقایان اردلان - شوشتری - حاذقی
۳- بیانات آقایان: نخست‌وزیر - رئیس - رفیع - نورالدین امامی - منصف - مکی - معدل - ارباب راجع به قرارداد بازرگانی ایران و شوروی
۴- ختم جلسه به عنوان تنفس