مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۳۸

۲شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - مهدوی - ابریشم‌کار و توضیحات آقای معاون نخست‌وزیر
۳- طرح و تصویب عهدنامه مودت بین دولتین ایران و پاکستان
۴- طرح و تصویب عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هندوستان
۵- شور اول عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس