مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه مصرف سی میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های کل کشور در سال ۱۳۲۹ جهت ساختمان راه اهواز به شیراز

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۹۳

۳شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۸۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی عایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - آزاد - صدرزاده - حائری‌زاده
۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل
۴- تقدیم لایحه تفریغ بودجه ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای امینی
۵- تقدیم چند فقره مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار به وسیله آقای وزیر کار
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور
۷- طرح و خاتمه مذاکره در لایحه اجازه انتشار اسکناس دویست ریالی
۸- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استرداد وجوه حجاج
۹- طرح و تصویب قوریت لایحه اعتباری راه‌سازی شیراز - اهواز
۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۱۱- قرائت سه فقره گزارش مربوط به لوایح مصوبه در مجلس سنا
۱۲- مذاکره در طرح لایحه بودجه کل کشور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه