مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۴۵

روزنامه یومیه - مدیر: سیدمحمد هاشمی

۵شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۶۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۶۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- ورود در دستور و طرح اتیضاح آقای مکی
۳- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه