مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگ‌های وام یک صد ریالی به دولت

قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه جشن هزاره حکیم ابوعلی سینا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۸۹

۲شنبه ۲۱ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه دو میلیارد ریال قرضه ملی
۳- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به تقاضای عدم تعطیل جلسات و گزارش امور نفت
۴- معرفی آقای امیرعلائی به سمت وزارت کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر
۵- بیانات آقای محمدعلی مسعودی به عنوان ماده ۱۶۹ آیین‌نامه
۶- مذاکره راجع به تعطیل جلسات مجلس و عدم تصویب تعطیل تا آخر امرداد
۷- طرح گزارش هشت میلیون ریال اعتبار جهت مخارج ساختمان آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه