مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۶۶

۵شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۲۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تصویب دو فوریت لایحه اجازه انتشار اسکناس
۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها
۴- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی
۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه