مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۸۶

۳شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حاذقی - رضوی - دکتر طبا - صدرزاده
۳- اخطار آقای آزاد طبق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه
۴- تقاضای آقایان دکتر معظفی و نورالدین امامی جهت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و لایحه زندانیان
۵- تقاضای آقای وزیر اقتصاد ملی جهت طرح قرارداد بازرگانی ایران و آلمان
۶- تقاضای آقای وزیر راه جهت طرح گزارش برنامه راه‌سازی
۷- طرح و تصویب فوریت قرارداد بازرگانی ایران و آلمان
۸- طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از ماده دوم و خاتمه شور اول
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه