مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۶۲

۱شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: ارباب - قاسم فولادوند - حائری‌زاده - آشتیانی‌زاده - جمال امامی
۳- قرائت نامه و تصمیمات شورای دانشگاه
۴- بقیه مذاکرات در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه