مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۴۳

۵شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - دکتر جلالی - ابریشم‌کار - حائری‌زاده
۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به جریان شکایت دولت انگلستان به شورای امنیت و مسافرت به نیویورک و معرفی آقای کاظمی وزیر امور خارجه به کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت خود و معرفی آقایان وزیران مشاور و دارایی و بهداری و بیانات آقای رفیع‌ در تایید اقدامات ایشان از طرف مجلس
۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین فراری و غایب و استرداد لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه