مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۶۱

شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۷۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنیه ۱۱ آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس قبل
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - شوشتری - ابریشم‌کار
۳- ختم جلسه به عنوان تنفس