مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۲۵

۴شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری - ناصر ذوالفقاری - تیمورتاش
۳- بیانات آقایان حائری‌زاده و جمال امامی و فرامرزی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن
۵- ختم جلسه به عنوان تنفس